Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"
Vrijheid en Liefde1-4a De Quantumfysica en het leven na de dood.

De quantumfysica (ook ‘kwantumfysica’) houdt zich bezig met de studie van de bouwstenen 
binnen in het atoom.

De quantumtheorie (quantumfysica of quantummechanica) werd gedurende de eerste drie 
decennia van de 20e eeuw geformuleerd door een reeks natuurkundigen. Dat waren 
ondermeer: Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, 
Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg en Paul Dirac.

Zij stelden vast dat zelfs de subatomaire deeltjes (zoals elektronen, protonen, neutronen, enz) 
geen massieve voorwerpen zijn. Soms manifesteren ze zich als deeltjes en soms als golven. 
Ook licht heeft deze eigenschap: soms lijken de subatomaire lichtdeeltjes op deeltjes, soms 
lijken het golven. Deze lichtdeeltjes noemde Einstein de ‘quanta’ (meervoud van quantum). 
Vandaar het woord ‘quantum-theorie’. Nu noemt men deze deeltjes fotonen.

Deze nieuwe fysica vereiste de grondige herziening van begrippen als ruimte, tijd, materie, 
voorwerp, oorzaak en gevolg enz. De oude fysica steunde op de mechanistische 
wereldbeschouwing van Descartes die het universum beschouwde als een super-machine 
die volgens vaste wetten werkte en waarbinnen materie vast en ondeelbaar was. De nieuwe 
quantumfysica is echter organisch en holistisch van aard. Alles staat met alles in verbinding. 
Het heelal is een dynamisch en onderling verweven web.
Enkele ontdekkingen en vaststellingen in de quantumfysica die van belang zijn voor het 
bewijzen van een leven na de dood:
- 	Licht is een soort materie. Het heeft ook dezelfde eigenschappen als materie. 
De subatomaire deeltjes van licht zijn onzichtbaar. Ze zijn echter wel hoorbaar. Men neemt ze 
waar door middel van een systeem van geluidsversterking waarbij ze tegen een wand botsen 
en zo hoorbaar worden. We zien ze niet maar ze zijn er wel. Richard Feynman 
(Nobelprijswinnaar fysica) vergeleek een lichtstraal met een douche van regendruppels.

Er zijn vele soorten licht. Van die vele soorten is slechts een heel klein deeltje zichtbaar voor 
ons menselijk oog. Dat is het gewone licht dat op zich ook weer bestaat uit diverse kleuren. 
En deze kunnen we alleen zien als de lichtstraal door een prisma gaat.

Van de onzichtbare soort zijn er twee groepen. De eerste groep zien we niet omdat de 
frequentie te laag is voor ons menselijk oog: radiogolven, televisiegolven, radargolven en 
infra-rood licht. De tweede groep zien we niet omdat hun frequentie voor ons te hoog is: 
ultra-violet licht, x-stralen, gamma stralen en kosmische stralen.

Al deze onzichtbare vormen van licht kunnen met de juiste apparatuur wel zichtbaar worden 
gemaakt. Hoewel ze voor ons onder normale omstandigheden onzichtbaar zijn zijn ze er wel.

Dit geldt voor een hele reeks fenomenen die een verband hebben met het voortbestaan van 
de persoonlijkheid na de ‘dood’: het astraal (etherisch) lichaam en de parallelle wereld 
bijvoorbeeld. Voor de doorsnee persoon zijn ze onzichtbaar maar onder de juiste 
omstandigheden en voor de juiste personen (voorbeeld mediums) zijn ze wel zichtbaar.

- 	90 % van het universum bestaat uit onzichtbare subatomaire (etherische) deeltjes. Ook ons 
lichaam bestaat dus voor het grootste deel uit deze onzichtbare deeltjes. Mogelijk zijn dit de 
etherische bouwstenen van het astraal lichaam. Als het fysieke (voor ons zichtbare) lichaam 
ophoudt te functioneren na de dood blijft het astrale lichaam verder bestaan. Ervaringen van 
mediums en andere personen leerden ons dit reeds lang, maar de quantumfysica onderbouwt 
dit nu.

- 	Doordat de materie waaruit ons universum is opgebouwd ook een golf-structuur heeft is het 
volgens de quantumfysica mogelijk dat er een parallel universum bestaat ‘bovenop’ of 
‘doorheen’ ons universum. Dit zou dan de parallelle wereld kunnen zijn waarover we informatie 
krijgen via Bijna Dood Ervaringen, mediums , EVP enz. 

- 	De ‘Kopenhagen Interpretatie’. De quantumfysica stelt vast dat de onderzoeker mentaal 
invloed uitoefent op de subatomaire deeltjes van de materie. Golfjes worden deeltjes als de 
onderzoeker de intentie heeft deeltjes te onderzoeken (en omgekeerd). De menselijke geest 
oefent dus duidelijk invloed uit op de materie. Deze invloed is van wezenlijk en praktisch 
belang in de parallelle wereld. Dit vertelt ons de informatie die we van daaruit krijgen. 
Voorwerpen kunnen in de parallelle wereld worden gevormd (gemaakt) alleen door pure 
wilskracht. In het verlengde hiervan ligt mogelijk ook de verklaring voor telepathie. In de 
parallelle wereld is dat immers het volmaakte communicatiemiddel.

- 	EDe ‘Quantum non-locality’. Een interessant fenomeen is de zgn ‘quantum non-localiteit’. 
Dit heeft betrekking tot twee verwante fotonen. Verwant doordat ze bijvoorbeeld op dezelfde 
wijze gepolariseerd zijn. Als deze worden gescheiden blijven ze nog steeds intens verwant, 
ongeacht de afstand die hen scheidt. Het maakt niet uit of ze zich beiden aan een andere kant 
van de wereld bevinden. Als foton A wordt gestimuleerd vertoont foton B op hetzelfde moment 
hetzelfde effect.

Hetzelfde nu gebeurt bij mensen. Dit werd aangetoond door een experiment uitgevoerd in 
1994 aan de universiteit van Mexico City door neurofysioloog Jacobo Grimberg-Zylberbaum. 
Daarbij mediteerden 2 personen die zich in dezelfde ruimte bevonden gedurende 20 minuten 
samen om zo een band teweeg te brengen tussen hen. Daarna werden ze beiden in aparte 
metalen kamers gebracht. Deze kamers werkten als kooien van Faraday. Dat wil zeggen:
 ze laten geen enkel elektro-magnetisch signaal door. Aan persoon A werden een aantal 
lichtflitsen getoond die in zijn hersenen een bepaalde reactie teweegbrachten (zichtbaar op 
een EEC ). Bij persoon B werd voor 75 % dezelfde reacties vastgesteld, hoewel hij/zij nooit 
een flits gezien had! Dezelfde test bij personen die geen ‘band’ hadden werd geen enkele 
overeenkomst vastgesteld!

In 1999 werd dit experiment herhaald maar dan met geluidsfragmenten door Peter Fenwick, 
een Brits wetenschapper.

Dit fenomeen van de non-locality onderbouwt het bestaan en de werking van o.a. telepathie.

- 	Eén van de gekende subatomaire deeltjes is de ‘neutrino’. Dit deeltje werd pas ontdekt in 
1956. Het is iets heel bijzonders. Het gedraagt zich als een ‘geest’. Het kan namelijk in een 
blok lood (of een vergelijkbare materie) van tienduizenden kilometers dik doordringen zonder
in botsing te komen met vaste stof.

Deze neutrino’s (en/of andere vergelijkbare deeltjes) kunnen verklaren waarom overleden 
mensen in hun astraal lichaam, maar ook mensen tijdens een uittreding, dwars doorheen 
muren kunnen gaan zonder dat dit het minste probleem oplevert.

Enkele wetenschappers die het verband leggen tussen de quantumfysica en het leven na de 
dood:

Sir Oliver Lodge en Sir William Crookes. Zij leefden in het begin van de 20e eeuw in Groot 
Brittannië. Zij zegden toen reeds dat de mens twee lichamen bezit: een fysiek lichaam 
(waartoe ook de hersenen behoren) en een onsterfelijk (etherisch) lichaam waarin het denken 
zich bevindt. Zij beweerden dat mensen die zich in de parallelle dimensie bevinden en zich 
soms aan ons hier kunnen tonen (materialiseren) een lichaam hebben dat bestaat uit dezelfde 
materie als de ons bekende radio- en TV signalen. Zij noemden dit de etherische substantie.

Ronald D. Pearson, ook een Brits geleerde, beweert dat de quantumfysica perfect het 
voortbestaan van de persoonlijkheid na de dood ondersteunt. Maar ook verklaart volgens 
hem de quantumfysica ook een hele reeks ‘paranormale’ verschijnselen. Hij noemt het 
onderzoek naar het leven na de dood een ‘integraal deel van de fysica’.

Bron: http://www.rnlnd.com/quantumfysica.htm 

Bij mij kwam meteen de vraag op; Hoe kun je in de kwantumfysica bepalen dat er een leven 
na de dood is als je nog niet bepaald hebt dat er leven bestaat? Je ziet duidelijk dat de 
wetenschap er maar wat om heen aan het brouwen is om zo tot publicaties te komen en zo 
hun strepen behaald worden in die wetenschap. Maar het interessante van dit stuk is dat er 
wel degelijk aangegeven werd dat er meer is dan alleen wat we zien en zelf kunnen meten.

Men had het over dat de menselijke geest dus duidelijk invloed uitoefent op de materie. 
Men had het ook over “ons lichaam bestaat dus voor het grootste deel uit deze onzichtbare 
deeltjes” en dan wordt er veelal gerefereerd naar frequentie; radiogolven, televisiegolven, 
radargolven en infra-rood licht, ultra-violet licht, x-stralen, gamma stralen en kosmische 
stralen. Nu komen we al dicht bij het leven want dit alles maakt de totale energie die nodig is 
om leven te zijn.

Maar we gaan even naar onze gelovige mensen en de diverse geloven. Zij hebben leven dan 
ook aangepakt als zijnde dat hun held of heldin de “schepper” is van alles. Door dat te stellen, 
maakt men in de huidige wereld nog steeds dat het geloof veel hoger geplaatst staat dan 
bijvoorbeeld een wetenschap of welke tak van de maatschappij dan ook. Door te claimen dat 
hun geloof het weten en zij het ontstaan zijn van alles wat om ons heen leeft, denkt men de 
poort te hebben tot het leven. Helaas, welk geloof ik ook doorgenomen heb, ik ben nergens 
die poort tegen gekomen zelfs niet in de geheime genootschappen of hoog geplaatste clubjes 
die allen weer met geloven of overtuigingen gerelateerd zijn.

Omdat de woordenboeken en diverse geschriften (buiten een geloof) en onze wetenschap 
niet weten wat leven werkelijk is, blijft er niet veel over als een eigen definitie er op na te 
houden waarvan we kunnen werken naar een leven wat een leven is. Daarom gaan we nu 
naar stap twee om deze reis te vervolgen en dat is ons Universum.
 NAAR HOOFDSTUK 10

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.