Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"

Vrijheid en Liefde 
Zoals ik al aanhaalde in het begin van deze paragraaf, de duivel annex satan is een creatie 
van het geloof. Het is een creatie om mensen angst aan te jagen en het goede (engelen) en 
het kwade (duivel) te onderscheiden. We zien dat in alle geloven terugkomen omdat men 
zo op een eenvoudige manier de mens angst kan inpraten maar tegelijkertijd mensen 
onderdrukken. De engelen zijn liefde en de duivel is kwaad. Simpel en voor iedereen 
begrijpelijk. Toch zit er veel meer achter want doordat het geloof deze karakters heeft 
gecreëerd, zijn ze het zelf ook en we zien dat in het geloof zeer veel kwaad is en dat men 
wel de gelovige het goede wil doen geloven. Inderdaad er zijn er vele die van het goede 
uit gaan en zo ook handelen maar in principe is het zaak dat er zieltjes gewonnen moeten 
worden, is het niet goedschiks dan maar kwaadschiks. 

Een voorbeeld van een duivel is het volgende. Een naaste schreef zich uit de registers van 
de katholieke kerk. De Zuid-Amerikaanse priester werd na de tweede brief, dat omdat hij 
niet reageerde op de eerste en door het bisdom werd opgedragen te reageren, zo kwaad 
dat deze persoon bedreigd werd als zijnde de duivel en duivelse praktijken. De zogenaamde 
zachtaardige priester veranderde werkelijk in een duivel. 

Hetzelfde maakte ik mee bij de lokale bisschop waar alles werd weggewimpeld en waar 
deze man zat als de heiligste der heiligen. Bij het opstaan werd me in een keer goederen 
aangeboden om zo de kindertjes om te kopen! Dat omdat ik enkele gevallen voorlegde 
van zware zedendelicten van enkele priesters.

Het gegeven liefde en duivel ligt in het geloof ongekend dicht bij elkaar en zelfs naast 
elkaar. Ze zijn verbonden samen door het geloof. Zo lang men maar aan mee doet en alles 
aan neemt is alles in orde. Maar ga zelf er geen eigen gedachte op na houden of erger 
nog, vragen stellen want dan is het helemaal mis en zien we dat liefde en de duivel in het 
geloof samen een zijn.

Door me te verdiepen in de diverse geloven is me een ding zeer duidelijk geworden; 
het geloof is een gespleten geheel waar satan/duivel via liefde probeert alles te bereiken. 
Ze hebben het in vele passages ook over en zeker in de jezuďeten hoek, wat overigens de 
absolute top is in het vatikaan en elk geloof onder hun vleugels heeft, en waar je kunt lezen
in hun gelofte (de regels die ze moeten zweren) dat men werkelijk over menselijke lijken 
gaat als ze maar hun doel, hun opdracht bereiken. Het geloof is de kern van onze ellende 
en veel ellende wordt in stand gehouden door het geloof.

Dat wordt bevestigd in een van de laatste alinea’s waar men het heeft over de duivel als 
attribuut. Het zijn maar een paar regels maar die vrij veel zeggen maar alleen de kern niet 
los laat. Doch de omschrijving laat wel weten dat het geloof de duivel (mis-) gebruikt om 
vele zaken te doen geloven en op te leggen. Al snel ben je van de duivel bezeten als je niet 
leeft volgens de regels die door een geloof (lees het systeem) gesteld is. Voldoet men niet 
aan hun eisen ben je een duivelskind. En zo werden primitieve volkeren maar ook de 
simpel denkende mensen nu nog in de ban gehouden van het kwade genaamd de duivel. 

Door in de duivel te gaan geloven zal de duivel zich zeker openbaren want het leven is nu 
eenmaal zo dat wat je wilt zien, wat je wilt meemaken ook rond jou zal verschijnen. 
Het introduceren van het woordje duivel/satan was de kracht om de mensen tot een geloof 
te dwingen. Zie in alle heilige geschriften, alles wat slecht is is de duivel en al het goede is 
het geloof met hun bovenfladderende engelen. Frappant is dat de volwassen en vol 
denkende mensen dit ook zo zien. Lang begreep ik niet hoe dat kan. Hoe kan een 
volwassen mens deze fabelen en deze zaken geloven en zien?

Nu er zijn twee delen in dit antwoord: 
- 	Men is begonnen om mensen te hersenspoelen (wat geloof is) via een bepaald geloof. 
Goed en kwaad werden langs elkaar gezet en de goede gaan naar de hemel en de kwade 
onder ons naar de hel. Geloofde men dat niet dan werd men zelfs gestraft en werd er 
doorgehamerd in deze opvatting en als laatste als je het dan nog niet op gaf, werd men 
gemarteld en verbrand. 
- 	Deel twee is dan als gevolg van al deze angstdaden waren er mensen die voor zich deze 
wereld konden creëren. Ze zien de hemel en ook het vagevuur, ze zagen een brandende 
hel maar ook de fladderende engeltjes. Dat was even voor mij een raadsel want er zijn er 
ook vele die het niet zien. 

Zo kwam ik op de verschillende werelden die we zelf kunnen creëren en in leven, alsof dat 
het een ware wereld was. Ja, het is voor hen een ware wereld, geloofwaardig en werkelijk 
zoals het de oude geschriften het beschreven. Door die helwereld had het geloof een 
geweldig wapen tegen elk gelovige en zien we tot de dag van vandaag dat de engelen 
sterk zijn uitgeroeid (even op een zijpad gezet) en de hel ons voorgehouden wordt in vele 
filmbeelden, muziek optredens, spelletjes en duivel vererende kinderen. De wereld van de 
duivel is geboren vanuit het geloof om zo alles tegen te gaan wat nog menselijk is.

Ik laat het even hierbij en we gaan later nog wel in op deze materie want het is een zeer 
mooi gegeven dat geloof een grote rol speelt in de ellende van het menselijk bestaan. Een 
van de grote spelers van het geloof is Liefde. Men denkt door een veelal zogenaamde 
liefde (even pratend over de top) mensen zo te winnen voor hun indoctrinerende geloof. 
Men pretendeert liefde als absolute top te propageren maar achter deze liefde zit de ware 
adder en dat is de duivel die we al even aangehaald hebben. Let wel liefde gekoppeld aan 
een geloof is spelen met de duivel. Het is belangrijk ware liefde te herkennen. Liefde zonder 
sancties, liefde zonder enige hersenspoelen en indoctrineren. Liefde komend vanuit je hart 
en ziel wat als bron heeft de machtige energie die daar aan verbonden is.9-7 Hoe herkent men liefde

Liefde is en blijft volgens veel mensen een mysterieuze aangelegenheid maar weer andere 
denken te weten wat precies liefde is. Zo is er ook een groep van de mensheid wat alsmaar 
probeert in dit gevoel van liefde te blijven hangen omdat het hen een prettig gevoel oplevert 
en omdat men zich bevredigd voelt in wat er in hun leven op dat moment afspeelt. Ook 
haalde ik al eerder aan in dit boek dat liefde vleugels geeft en maakt dat zaken allemaal 
gemakkelijk en oplosbaar lijken. Dat nonchalante gevoel is wat vrijwel altijd terug te linken 
aan het verliefd zijn. Niets is meer belangrijker dan de persoon waar je verliefd op bent. 

De herkenning van liefde is op zich niet zo moeilijk en bovengenoemde verschijnselen zijn 
veelal door buitenstaanders gemakkelijk te herkennen. Maar ook zelf merk je dat er een 
“vreemd” gevoel is wat men wel eens beschrijft als zijnde vlinders in je buik. Het opeens je 
opgelaten voelen, de rode wangen en de ineens andere manier van praten en gedragen. 
We zien dat ook allemaal in de dierenwereld en uiteindelijk in de natuur. Het is dezelfde 
cyclus die keer op keer zijn intrede doet en keer op keer je in een wereld brengt die 
anders is dan dat je hem normaal ervaart. Niets kan je in dat gevoel aan en niets is meer 
onmogelijk en men is in dit stadium totdat er bij een van de twee het gevoel minder wordt 
of geheel verdwijnt. 

Het gevoel en de andere manier van gedragen is zowel door je zelf als door de 
buitenstaanders te herkennen en dat maakt het gehele verliefd zijn een zeer aparte tijd voor 
vele mensen om deze 2 personen heen. Liefde is gevoel en het moment waar twee leven 
elkaar kruisen en samenvoegen tot een energie en dat maakt verliefde mensen in bepaalde 
opzichten vreselijk sterk en soms onmogelijk te doorkruisen. Gevoel en de energie 
gekoppeld aan de mens zal later nog zeker verder ter sprake komen. 

Nu praat ik nog maar over twee personen die liefde als levensenergie hebben. Doch er 
bestaan zo hele groepen en hebben we ook nog eens de flowerpower gehad in de jaren 
60 waar grote getale mensen bij elkaar woonden en met het magische woord “peace” de 
wereld veroverden. Ja, er was toen een dosis drugs bij nodig om de grote groepen te 
herenigen en we zagen dat onder andere in Woodstock wat een van de grootste bijeenkomst 
werd tegen de heersende oorlogen. 

Men kan zeggen dat het alleen drugs was maar de grote kracht was in de liefde die naar 
elkaar uitstraalde en waar het systeem geen antwoord op heeft. De ware liefde waar mensen 
elkaar omhelsden en een waren, was de kracht die grote oorlogen van die tijd deden eindigen 
en zelfs hoog geplaatste personen deden veroordelen. Dat was de tijd dat het systeem zijn 
greep aan het verliezen was en er naarstig gezocht werd naar een manier om weer dood en 
verderf te krijgen onder de mensen. Men ging vanuit de top mensen vermoorden die vrede 
propageerden, even denkende aan Kennedy, King en later Lenon. Personen die meer kracht 
bezaten dan het systeem. Later werden Prinses Diana, Jackson en meerdere bekende 
personen vermoord en nu zijn we in de tijd aangekomen waar het systeem burgers met 
bosjes onder het mom van terrorisme afschiet en vermoordt. Dat maakt dat de kerk en 
systeem weer de duivel de macht heeft toebedeeld en de mensen elkaar niet meer 
liefhebben en elkaar als vijanden zien.

Ware liefde is er nog al zie je dat weinig mensen samen kunnen leven daar ze de ware liefde 
niet meer zien als samenkomen van energie maar puur om zichzelf te bevredigen met seks, 
drugs, materialisme en elektronica. Door dat laatste, elektronica wordt het laatste sprankje 
liefde weggehaald via de zeer gevaarlijke stralingen die de vele apparaten uitstralen. 
Deze straling maakt jonge kinderen ziek al vanaf hun geboorte en kanker onder 
pasgeborenen is nu vijand nummer een. Juist wat men wil; ongenoegen, haat en nijd met 
daarnaast veel angst en veel onvrede. Dat is waar we nu in verzeild zijn geraakt omdat we 
de ware liefde nauwelijks meer uit kunnen stralen.

Toch moeten we niet denken dat het een onmogelijke strijd is om liefde weer de overhand te 
laten krijgen. Ware liefde kan al ontstaan tussen twee energiebronnen, twee personen en 
energie is altijd over te brengen naar meerdere bronnen. Ditmaal moeten we de pure 
liefdesenergie uitstralen en ons niet laten verleiden met wat het systeem in stand houdt en 
dat is drugs. We zullen nu de zaak aan moeten pakken zonder enig stimulerend middel. 
Noch alcohol, noch tabletten, noch enige drugs. Dan zal de ware 
liefdesenergie zijn optimale kracht kunnen laten zien.

Doch voordat we zo ver gaan wil ik het toch nog over de liefde hebben gekoppeld aan seks.  

NAAR HOOFDSTUK 50

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.