Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"

Vrijheid en Liefde9-6 Liefde en geloof

Nu komen we op een cruciaal punt van dit boek. Veel heb ik in het verleden al beschreven over 
het geloof en in al mijn research en wroeten in de vele geloven is gebleken dat geloof de 
absolute rotte appel is in het doen slagen van een liefdevolle en hartelijke samenleving. 

Nu weet ik dat je meteen op je tenen gaat staan en mij voor de voeten gooit; en de goede 
zaken die de geloven doen. En dan moet ik je teleurstellen want met de acties vanuit het geloof 
zijn we duivels geworden zoals zij het in hun hoofd hadden. Het was het geloof die met het woord 
duivel kwam omdat men in het geloof goed en kwaad duidelijk wilde scheiden. Doordat het 
geloof pretendeert het goede te prediken snap ik niet dat er zoveel relativiteit in de vele boeken 
staat. Laten we het offeren nemen en de vele beperkingen die een mens opgelegd krijgt via een 
geloof. Het uitmoorden van de duivel wat het kwaad vertegenwoordigt en het “bezitten” van de 
mens. Maar laten we eerst maar eens het woord duivel doornemen wat een zeer aparte 
betekenis heeft en misschien al veel voor je verklaart.9-6a Betekenis duivel

Duivel
De duivel zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:  ['dœyv?l] 
Verbuigingen:  duivel|s (meerv.) persoon die het kwaad voorstelt Synoniem:  demon van de 
duivel bezeten zijn (in de macht van de duivel zijn)des duivels zijn (woedend zijn)tekeer gaan a...

Duivel
•	De personificatie van het kwaad.

Duivel
Symbool van duisternis en onwetendheid, en daardoor van onvrijheid en verslaving.

Duivel
Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), booze geest, de Booze; Satan; [figuurlijk] boos -, 
wreedaardig mensch; de - hale mij als het waar is; wat - is dat? den - bannen, bezweren.
-	ARIJ, v. (-en), boosheid; bedrog, list, loosheid.
-	BANNER,
-	BEZWEERDER, m. (-s), ...STER, v. (-s).
-	BANNING,
-	BEZWERING, v. (-en).
-	IN, v.

Duivel
Verpersoonlijking van het kwaad

Duivel
[zelfstandig naamwoord]• het kwaad, voorgesteld als een mannetje met horens
vb:de duivel kan ervoor zorgen dat je in de hel terechtkomt
• 	als je van de duivel spreekt, trap je op z’n staart [net als je het over iemand hebt, komt hij binnen]
• 	voor de duivel niet bang [nergens bang voor]
• 	te

Duivel
Uit `De lagere vaktalen: Taal der Loodgieters, zinkbewerkers en gasfitters` 1914 kleine kachel 
(i.p.v. komfoor) om lood of soldeer te smelten.
Duivel
Droes, drommel, duvel, Satan, demon, moer

DUIVEL
1) Asmodee 2) Aartsvijand van het menselijk geslacht 3) Boze 4) Boze geest 5) Bokspoot 6) 
Boksvoet 7) Bezweerder 8) Belial 9) Bekoorder 10) Beheerser der duisternis 11) Beestmens 
12) Beest 13) Bovenaards wezen 14) Demonisch wezen 15) Demon 16) Droes 17) Drommel 18) 
Engel der duisternis 19) Gereedschap 20) Geest 21) Gevallen engel 22) Helse geest 23

Duivel
(Hebreeuws: Satan; Grieks: Diabolos) Gods tegenstander, de Boze, verpersoonlijking van het 
kwaad. Ook ‘de draak’, ‘de oude slang’, ‘de vorst dezer wereld’, ‘Lucifer’ , ‘Beëlzebub’ en ‘Belial’ 
genoemd. De duivel verschijnt in de Bijbel voor het eerst ten tonele in 1 Kronieken 21:1 als 
‘afsplitsing’ van God. Geleidelijk aan raakt hij ingeburgerd.

Duivel
De tegenstander van God die mensen op de proef stelt en hen aanklaagt bij God. In de bijbel 
krijgt hij ook namen als Satan en Beëlzebul, de naam van een heidense godheid.

Duivel
Satan, boze geest (toon de herkomst via de etymologiebank)

Voordat we beginnen, het was frappant dat wikipedia het woord duivel niet herkende en ging 
naar het woord “satan”

Satan (Hebreeuws: ???????? , ha-Satan, de tegenstander) is in het Oude Testament een 
algemene aanduiding voor uiteenlopende tegenstanders zoals de vorst van Tyrus (Ezechiël 28 
en verder) en de stad Babel (Jesaja 14:14). Bij christenen en islamieten wordt Satan de 
benaming van een enkele persoonlijkheid, ook wel aangeduid als de duivel of Lucifer en gezien 
als een gevallen (aarts-)engel, die door God uit de hemel werd geworpen toen deze tegen God 
in opstand kwam. Hij is de leider van rebellerende gevallen engelen, die onder zijn aanvoering 
God verlaten hebben en wordt gezien als de verpersoonlijking van het kwaad. Volgens moslims 
is hij geen engel maar een djinn.

Satan is volgens traditionele christenen, joden en moslims nooit gelijkwaardig aan God en zij 
verwerpen dan ook de gedachte dat er een soort tweestrijd aan de gang is tussen een ‘macht 
van het goede’ en een tegengestelde ‘macht van het kwade’, die even sterk zijn. God heeft 
volgens hen dus het laatste woord.

Een groot deel van de populaire, algemeen bekende kenmerken van de duivel zijn niet Bijbels, 
maar bestaan uit een mengeling van oude en nieuwe opvattingen. Dit verschil tussen de Bijbelse 
Duivel en de buiten-Bijbelse duivel valt meestal in het ‘voordeel’ van de laatste variant uit.

De benaming Satan komt uit het Hebreeuws en betekent ‘lasteraar’, ‘verzoeker’, ‘scheidingmaker, 
‘tegenstander’ en soms ook ‘zwerver’. Het ook veel gebruikte synoniem duivel is van het 
Griekse diábolos afkomstig en heeft soortgelijke betekenissen.

Satan is taalkundig beschouwd dus geen naam maar een zelfstandig naamwoord of een titel. 
Christenen en moslims zien Satan als een enkele persoonlijkheid, een opstandige geest die 
verantwoordelijk is voor het verderf op aarde maar wiens dagen geteld zijn.


 

NAAR HOOFDSTUK 47

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.