Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"

Vrijheid en Liefde 

HOOFDSTUK 9

9-1 Liefde

Liefde

In een voorgaand hoofdstuk heb ik het over de vriendschap gehad en de daaraan 
gekoppelde leegzuigen van energie en ontnemen van frequenties, om dan meteen met 
de deur in huis te vallen en het beste voorbeeld te noemen gaan we naar een van de 
meest gebruikte woorden waar vele mensen al boeken over geschreven hebben, het 
woord.....

“Liefde”

Ik ga geen ‘love story’ schrijven noch praten hoe men liefde moet bedrijven. Wel ga ik het 
hebben over hoe men elkaar lief moet hebben, waar liefde te vinden is en wat werkelijke 
liefde is.

In de huidige wereld zijn we ver van elkaar verwijderd. We zijn bang voor elkaar maar wat 
erger is, we vertrouwen elkaar totaal niet meer. Wat we gaan doen is duiken in de wereld 
van de liefde maar dan gezien vanuit de wereld waar ik me veelal in bevind. Liefde in de 
wereld van het Energieniale leven.

Een fijne reis en stel je hart en ziel open voor wat er nu komen gaat.9-2 Liefde beschreven in de vele boeken

9-2a Even liefde vertalen in enkele talen.

- 	Liefde
- 	Love
- 	Liebe
- 	Amour
- 	Amor

Mooie woorden als ze uitgesproken worden en het zal bij velen een vreemd gevoel geven 
als men dit woord naar je toe gebruikt. Dit woord heeft iets magisch en het verklaart voor 
mij precies waar we het al over gehad hebben, namelijk de taal en de klank met de 
daaraan gekoppelde frequentie. Maar we gaan even door met de vele betekenissen 
want we moeten even precies aanvoelen wat er met dit magisch woord aan de hand is.9-2b Betekenissen Liefde

Liefde betekent de diepe genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een 
ander; soms ook voor een dier, zaak of voorwerp.

De betekenissen die er aan gegeven worden zijn sterk cultureel en maatschappelijk 
geïnspireerd.

Christelijke traditie

Vanuit de christelijke traditie geldt dat het enerzijds - als uiterste - een zichzelf opofferende 
en een ander weldaden schenkende houding is (agape). Deze soort liefde richt zich op de 
behoeften van de ander en zoekt wat het beste voor de ander is. In dat geval laat de liefde 
de ander de vrije keus om die liefde te beantwoorden of niet. Dit soort liefde vraagt offers 
en hard werken voor hen die daar naar streven. Echter voor de weinige mensen die 
volledig afstand hebben gedaan van hun egoïsme is deze liefde een levende bron die geen 
inspanning meer vergt maar vanzelfsprekend en natuurlijk is.

De ruimere definitie van liefde is de onvoorwaardelijke liefde (Metta). Zij is het soort liefde 
dat de andere persoon de volledige onvoorwaardelijke ruimte en vrijheid schept zichzelf te 
kunnen zijn.

Liefde kan bijvoorbeeld een speciaal soort aantrekking tot een persoon of voorwerp zijn. 
Het is dan een gevoel of emotie. In de sterkste vorm geeft het mensen de indruk dat ze 
zonder het object van hun liefde niet meer verder kunnen in het leven, de indruk dat ze 
psychologisch afhankelijk zijn van de aanwezigheid.

Liefde kan zich als charitas uiten, een schenking aan een goed doel. Charitas vindt 
voornamelijk plaats op emotionele grond, gebaseerd op het graag willen helpen bij iets 
waar men emotioneel betrokken bij is. Het kan echter ook op louter rationele grond 
gebaseerd zijn.

Liefde geeft iemand het gevoel dat hij onoverwinnelijk is, en alles voor de ander over heeft, 
de emotie is bijna niet te beschrijven, de één zegt dat hij het gevoel heeft dat hij kan vliegen 
en de ander voelt zich geweldig en gelukkig.

Wetenschap over liefde

Men dient een onderscheid te maken tussen liefde en verliefdheid, dat zich laat beschrijven 
als een tijdelijke chemische reactie in de hersenen.

Beide fenomenen zijn wetenschappelijk verklaard, hoewel vanuit bijvoorbeeld de 
systeemwetenschap het terugbrengen van verliefdheid tot ‘chemische reactie’ te sterk 
reductionistisch is. Het zijn immers niet de chemische reacties zélf die de zeer invloedrijke 
interactie tussen twee verliefde mensen teweegbrengen; tussen chemie en 
geslachtsgemeenschap zit een hele keten van (al dan niet cultureel bepaald) gedrag, die 
nog niet volledig verklaard is.

De term liefde verwijst naar relaties tussen mensen onderling, tussen mensen en objecten, 
enzovoort. Liefdesrelaties worden gekenmerkt door zekere gedragingen en gaan vaak 
gepaard met bepaalde emoties zoals seksuele gevoelens, ontroering, welzijnsgevoel en 
combinaties hiervan. Het bestaan van die relaties kan vrij gemakkelijk verklaard worden 
door het feit dat ze in het maatschappelijke functioneren een belangrijke rol spelen. Bv. 
zonder de moederliefde zou het voortbestaan van kinderen veel minder gegarandeerd zijn: 
de zorg voor het kroost komt daarom ook bij talloze diersoorten voor. In de dierlijke wereld 
kunnen we liefde waarnemen zoals seksuele drift en nestverzorging. Menselijke relaties 
zijn echter zo complex dat ze niet louter op hormonen te herleiden zijn. Echter wel tot 
materiële processen, dat wil zeggen de wijze waarop mensen biologisch en psychologisch 
geconstitueerd zijn. Liefde en ratio sluiten elkaar evenmin uit. De keuze van het voorwerp 
der liefde kan onbewust of bewust gemaakt worden op basis van feitelijke overwegingen. 
Zo beschouwt Fritz Heider, de psycholoog en grondlegger van de balanstheorie, in zijn 
“The Psychology Of Interpersonal Relations” liefde als een positive liking relation tussen 
twee personen, die een gemeenschappelijke betrokkenheid hebben tot een derde iets.

Soorten liefde

Er bestaan verschillende soorten liefde:

Liefde voor mensen in het algemeen: naastenliefde, caritas of ‘onbaatzuchtige liefde’
(Liefde die schenkt en er niets voor terug verwacht)
Liefde tot/van god, of van mens tot mens met god als tussenpersoon (agape)
Onvoorwaardelijke liefde voor alle levende wezens (metta, begrip uit het boeddhisme)
Liefde tussen familieleden, de liefde van ouders voor hun kinderen, enz. (storge)
Liefde voor vrienden (philia)
Liefde voor vreemden, Gastvrijheid. (Xenia)
Romantische liefde (verliefdheid)
Platonische liefde
Seksuele liefde, eros
Liefde voor zichzelf (een ontaarde vorm hiervan is narcisme)
Liefde tot een abstractum (bv. waarheidsliefde, taalliefde/taalmin)
Rituele vormen van liefde; hoofse liefde.
Liefde voor een voorwerp (in extreme mate: fetisjisme)
Liefde voor het vaderland (vaderlandsliefde)

In zijn boek De Vier Liefdes (ISBN 90-5194-081-5), verkent de schrijver C.S. Lewis de 
aard van de liefde. Hij maakt daarbij onderscheid in behoefte liefde (zoals de liefde van 
een kind voor zijn moeder) en gevende liefde (benadrukt in de liefde van god voor de 
mensheid). Op basis van de vier woorden voor liefde in het Oudgrieks verdeelt Lewis 
het woord ‘liefde’ in vier categorieën: genegenheid (storge), vriendschap (philia), 
erotiek (eros), en liefdadigheid (charis).

Haat wordt ook als een vorm van omgekeerde liefde gezien: een negatieve aantrekking 
op grond van psychologische projectie van de schaduwzijde van iemand op een ander. 
Ook wordt haat juist als een extreme uiting van liefde gezien: de liefde tot het één uit zich
in haat voor het ander.

Bron: wikipedia 
 


 

NAAR HOOFDSTUK 41

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.