Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"

Vrijheid en Liefde
HOOFDSTUK 6

6-1 Wat is vrijheid

Laten we eerst de boeken er maar eens bij halen en kijken wat die allemaal te vertellen 
hebben.

6-1a Vrijheid (sociologie)

De Vrijheid voert het Volk aan van Eugčne Delacroix (1833)

Vrijheid wordt meestal gezien als de mogelijkheid om te doen en laten wat men wil terwijl 
een ander dat ook kan, zowel in lichamelijke als in geestelijke zin.

Soms wordt met “vrij” bedoeld “zonder (verdere) kosten”, soms slaat het op het ontbreken 
van andere beperkingen. “Vrij reizen” kan bijvoorbeeld beide betekenissen hebben. In het 
Engels onderscheidt men de twee wel met de voorbeelden “free speech” en “free beer”.

6-1b Positieve en negatieve vrijheid

Het is nuttig onderscheid te maken tussen negatieve en positieve vrijheid. Negatief en 
positief drukken hierbij geen waardeoordeel uit, maar geven aan of het gaat om vrijheid die 
ontstaat door de afwezigheid van iets of door de aanwezigheid van iets.

Negatieve vrijheid is de “vrijheid van invloed van anderen”. Deze vrijheid houdt verband met 
vrijheid en bevrijding, bijvoorbeeld van dwang, van overheersing, ziektes en waandenkbeelden.

Positieve vrijheid is de “vrijheid tot het inzetten van je eigen vermogen”. Het is de mogelijkheid 
om te kiezen en het eigen leven in te richten. Het is de vrijheid waar men het over heeft 
wanneer het gaat over de vrije wil.

Positieve en negatieve vrijheid hangen samen. Positieve vrijheid is niet mogelijk wanneer 
negatieve vrijheid ontbreekt. Anderzijds is negatieve vrijheid weinig zinvol wanneer positieve 
vrijheid niet nagestreefd wordt. Beide vormen van vrijheid lijken op een Januskop waarvan 
het ene gezicht naar het verleden en het andere naar de toekomst gericht is. Vrijheid gaat 
altijd samen met verantwoordelijkheid. Als je vrijheid hebt om te kiezen is er een 
verantwoordelijkheid om het beste alternatief te kiezen. Het beste alternatief kan men 
bepalen door kennis te vergaren over hoe de wereld is en hoe je zelf bent.

Vrijheid is in verschillende kringen, zowel maatschappelijke, ideologische als ook 
filosofische, vaak een centraal onderwerp. Binnen die groeperingen bestaan er vaak 
verschillende interpretaties van vrijheid.


 
6-1c Interpretaties van vrijheid

De vaak geuite zin: Ik ben vrij en daarom doe ik wat ik wil, is lastig om te analyseren. Wordt 
de wil niet gestuurd door de begeerte, en deze weer door DNA, opvoeding en cultuur? Toch 
heeft de wil als kenmerk dat hij de emoties en begeerten kan kanaliseren en domineren. 
In de filosofische bezinning hierover geven sommige denkers de voorrang aan een vrij 
vermogen tot kanaliseren, andere menen dat de wil dat niet kan en slechts kan 
‘meedobberen’ op de stroom der impulsen. Zie vrijheid (filosofisch)

Ken Wilber, een Amerikaanse wetenschapper, die veel gepubliceerd heeft over dit 
onderwerp, heeft een boek geschreven met de titel: Zonder grenzen (No boundaries). 
Hierin verdedigt hij dat vrijheid voor hem betekent dat er geen grenzen zijn.

Wat betreft vrijheid is er ook nog een treffende uitspraak van Augustinus: Heb lief en doe 
wat je wilt. Augustinus was een kerkvader in de vierde eeuw. Heb lief en doe wat je wilt, 
moet dan ook geďnterpreteerd worden dat ware liefde altijd zelfgave is en het goede voor 
de ander wil. En dan kun je doen wat je wilt, omdat het altijd op het goede gericht is.

Rudolf Steiner promoveerde op zijn werk: Filosofie der vrijheid waarin hij aantoont dat de 
vrijheid van de mens alleen daarin bestaat dat hij zijn innerlijke geestelijke houding zelf 
kan bepalen, meer niet. De mens kan dus zijn noodlot aanvaarden of een innerlijke houding 
van protest aannemen: “waarom moet mij dat nu gebeuren?” Hoewel Steiner destijds een 
gewaardeerd wetenschapper was, is hij door zijn latere werk en uitspraken in diskrediet 
geraakt.

Marxist en filosoof Friedrich Engels haalt Hegel aan waar deze stelt dat ‘vrijheid het inzicht 
in de noodzakelijkheid is’. Deze relatie tussen vrijheid en noodzakelijkheid was voor zowel 
Hegel als Engels cruciaal onderdeel van hun wereldbeeld en is ontleend aan de filosofie 
van Immanuel Kant. Het wil zoveel zeggen als: als een grens niet bestaat kun je niet weten 
of je die grens overgaat. Dus is de grens een noodzakelijkheid om de vrijheid te verkrijgen 
de grens te kunnen oversteken. Hier wordt dus vrijheid tegenover anarchie geplaatst.
 
 
 

NAAR HOOFDSTUK 25

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.