Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"
Vrijheid en Liefde2-6 Dimensie

2-6a Definitie

In het gewone spraakgebruik verstaan we onder de dimensies (van het Latijn: afmeting) van 
een voorwerp de parameters waarmee z’n vorm en afmetingen worden vastgelegd. 
Gewoonlijk zijn dat lengte, breedte en hoogte. In de wiskunde zijn de dimensies van een 
ruimte de parameters waarmee een element van die ruimte wordt beschreven. Onder de 
dimensie van die ruimte zelf verstaan we het aantal van die parameters. In de natuurkunde 
wordt met de dimensie van een grootheid de categorie verstaan waartoe die grootheid 
behoort. Zo onderscheidt men de dimensies lengte, tijd, massa, temperatuur, enz.

Wetenschap is zowel systematisch verkregen en geordende objectieve menselijke kennis, 
als het proces van kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt 
vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies. 
Wetenschap en technologie zijn belangrijke elementen van de moderne geïndustrialiseerde 
samenleving. Men onderscheidt vaak zuivere wetenschap, die streeft naar fundamentele 
kennis en begrip van de werkelijkheid van toegepaste wetenschap die nadrukkelijk is 
gericht op toepassing van kennis en beïnvloeding van de werkelijkheid.2-6b Voorbeelden

Voor de plaatsbepaling op aarde zijn twee dimensies nodig: de geografische lengte en 
breedte. Een gebeurtenis op aarde vergt drie dimensies, naast de plaats ook het tijdstip. 
Voor de plaatsbepaling in een gebouw zijn drie dimensies nodig, de twee die de plaats op 
aarde aangeven en de hoogte boven het aardoppervlak. Een gebeurtenis in een gebouw 
vergt dan vier dimensies: naast de drie voor de plaatsbepaling ook het tijdstip. 
Het vastleggen van de positie van een vliegtuig op een zeker tijdstip gebeurt met 
6 dimensies, drie die de plaats zelf aangeven en drie voor de oriëntatie van het vliegtuig.

Dimensie is een meetbare grootheid die niet kan worden ontbonden in een combinatie 
van andere grootheden.

2-6c Dimensie in de meetkunde

In de elementaire meetkunde worden drie dimensies onderscheiden, te weten: lengte, 
breedte en hoogte. Deze (cartesische) coördinaten staan loodrecht op elkaar.

Meetkundige dimensies

Een punt is nuldimensionaal (0D).
Een punt heeft lengte, noch breedte, noch hoogte.
Een lijn is eendimensionaal (1D).
Een lijn heeft alleen lengte, breedte of hoogte.
Een vlak is tweedimensionaal (2D).
Een vlak heeft lengte en breedte, lengte en hoogte of hoogte en breedte.
Een lichaam is driedimensionaal (3D).
Een lichaam heeft lengte, breedte én hoogte.

Een mens kan diepte onderscheiden, hij ziet dus 3D. Het menselijk voorstellingsvermogen 
houdt op bij drie ruimtelijke dimensies. 2-6d Dimensie in de wiskunde

Na de elementaire meetkunde heeft de wiskunde het begrip dimensie abstracter gemaakt 
tot een “onafhankelijke parameter” i.p.v. enkel de gekende 3 richtingen. Zo kan een 
vergelijking 5 onbekenden hebben, en dan zal de oplossing zich in een 5-dimensionale 
ruimte bevinden. Er zijn dan ook gereedschappen ontwikkeld om met meerdere dimensies 
te kunnen werken (tot zelfs oneindig veel dimensies in de limiet).2-6e Dimensie in de informatica

Computers zijn gemaakt om met veel onafhankelijke parameters te rekenen (denk aan een 
spreadsheet waar iedere cel een feitelijk onafhankelijke parameter is). Dus kunnen 
computers ook moeiteloos met duizenden dimensies rekenen. Dit hoeven niet per se 
ruimtedimensies te zijn. Ook kleur, geluid, objecten, toestanden, etc. kunnen worden 
voorgesteld als dimensies.2-6f Dimensie in de natuurkunde

In de natuurkunde wordt het begrip dimensie op twee manieren gebruikt: 
1. 	In de mechanica (vooral de kinematica), de relativiteitstheorie en de 
kwantummechanica wordt het wiskundige begrip dimensie gehanteerd, uitgebreid met 
de tijd als extra dimensie.
2. 	In de natuurkunde als geheel – inclusief de hierboven genoemde deelgebieden – 
wordt nog de term dimensie gebruikt om een groothedensoort aan te duiden, zie 
Dimensie van een grootheid. Zo is een lengte een fundamenteel andere dimensie dan 
een massa of een tijd. Een breedte of een hoogte zijn daarentegen exemplaren van de 
groothedensoort lengte. Voor grootheden met dezelfde dimensie kan in principe dezelfde 
eenheid worden gebruikt.2-6g Dimensie van een grootheid

Dimensie is een product van machten (met als exponent een reëel, in de praktijk vrijwel 
altijd rationaal, getal dat positief, negatief of nul kan zijn) van een vaste set onderling 
onafhankelijke basisdimensies, zoals massa, lengte, tijd, elektrische lading en 
temperatuur, respectievelijk aangeduid door M, L, T, Q en T. Merk op dat een woord als
tijd zowel de dimensie T als de grootheid t kan betekenen; ze hebben verschillende 
symbolen, en het symbool voor de eenheid, s, is weer anders.


NAAR HOOFDSTUK 20

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.