Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"
Vrijheid en Liefde2-4b Frequenties 

20 tot 20.000 Hz
De SI -eenheid van audiofrequentie de hertz ( Hz ). Het is 
eigendom van geluid die het meest bepalend voor toonhoogte . De algemeen aanvaarde norm 
reeks hoorbare frequenties 20 tot 20.000 Hz, hoewel het frequentiebereik individuen horen wordt 
sterk beďnvloed door milieufactoren .

Solfčge frequentie van 528 Hz, de wonderbaarlijke frequentie voor transformatie en DNA-herstel.

Bron wikipediaWe hebben nu de definities achter de rug en we hebben ook, als het goed is, even het bewuste 
hoofdstuk gelezen in het boek “Levenscirkel”. 

We gaan even meteen dieper in op het woordje “energie” want er waren wat interessante 
aantekeningen. We lazen hierboven een correctie in het stuk dat we niet aan mochten nemen 
dat “het mogelijk zou zijn om energie te laten ontstaan of verdwijnen”. Men schreef hier om deze 
zin verschillende “bewijzen” dat het anders geďnterpreteerd moet worden. Hier zien we dus duidelijk 
dat men absoluut niet zeker is van stellingen in de conventionele wetenschap en dat er alsmaar 
“aantekeningen” zijn die zaken moeten afdekken of beter geschreven weggemoffeld moeten 
worden. “Men moet niet denken” is de zin die veel gebruikt wordt omdat “men” niet mag denken 
en zeker dingen niet zo mag zien als zij het zien.

Energie is een geweldig middel en dat heb je in het boek Levenscirkel al kunnen lezen. Het is de 
weg die we moeten gaan zien en begrijpen en dan is elk mens op deze aarde werkelijk tot alles 
in staat. Dat is wat men nu probeert ons op allerlei mogelijkheden van af te houden. Maar we gaan 
zeker nog dieper in op de ware energie later in dit boek. 

Ik wil even verder gaan en dan komen we op het woordje “Matrix” puur omdat het een speler is in 
dit levensspel.

2-5 Matrix 

2-5a Matrix Definitie (wiskunde)

In de lineaire algebra, een deelgebied van de wiskunde, is een matrix (meervoud: matrices) een 
rechthoekig getallenschema. De gebruikelijke voorstelling van zo’n rechthoekig schema is met 
een zijde in de schrijfrichting en de andere loodrecht daarop, zodat de getallen geordend zijn in 
rijen en kolommen. De matrix is een middel om samenhangende gegevens en hun bewerkingen 
op een systematische en overzichtelijke wijze weer te geven. De term matrix werd in 1848 
ingevoerd door de Britse wiskundige J. J. Sylvester. 

Matrices zijn belangrijke instrumenten in de lineaire algebra. Men gebruikt ze onder andere voor 
de weergave van lineaire afbeeldingen. Matrixvermenigvuldiging komt overeen met samenstelling 
van lineaire afbeeldingen. Matrices kunnen ook worden gebruikt om een overzicht te bieden van 
de coëfficiënten in een stelsel van lineaire vergelijkingen. Voor een vierkante matrix reguleren de 
determinant en inverse matrix (als deze bestaat) het gedrag van oplossingen voor het 
corresponderende stelsel van lineaire vergelijkingen, en eigenwaarden en eigenvectoren geven 
inzicht in de meetkunde van de geassocieerde lineaire transformatie.

Matrices kennen vele toepassingen. In de natuurkunde maakt men op verscheidene gebieden 
gebruik van matrices, zoals bij de meetkundige optica en de matrixmechanica. De laatste 
toepassing heeft geleid tot een meer gedetailleerde studie van matrices met een oneindig 
aantal rijen en kolommen. De grafentheorie maakt gebruik van matrices om afstanden tussen 
paren knopen (vertices) in een graaf bij te houden. Computergraphics gebruikt matrices om de 
driedimensionale ruimte op een tweedimensionaal vlak te projecteren. De matrixcalculus 
veralgemeent klassieke analytische begrippen zoals afgeleiden van functies en exponentiële 
functies naar matrices, wat toepassing vindt bij het oplossen van gewone 
differentiaalvergelijkingen. Het serialisme en de dodecafonie zijn 20e-eeuwse muzikale 
stromingen die gebruikmaken van een vierkante matrix om het patroon van de intervallen te 
bepalen.

Een belangrijke tak van de numerieke analyse is gewijd aan de ontwikkeling van efficiënte 
algoritmen voor matrixberekeningen, een onderwerp dat, hoewel al eeuwen oud, nog steeds 
een actief gebied van wiskundig onderzoek is. Matrix-decompositiemethoden vereenvoudigen 
zowel theoretische als praktische berekeningen. Voor ijle matrices, dat wil zeggen matrices die
naar verhouding veel nullen bevatten, kunnen specifiek ontworpen algoritmen tot versnelde 
berekeningen leiden; dergelijke matrices spelen bijvoorbeeld een rol in de eindige-
elementenmethode.

NAAR HOOFDSTUK 18

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.