Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"
Vrijheid en Liefde2-4a Definitie Energie

Energie

Energie in drie vormen: potentieel, kinetisch en inwendig
PotentiŽle-, kinetische- en vervormingsenergie worden achtereenvolgens in elkaar omgezet.

Energie is een natuurkundige grootheid. De SI-eenheid van energie is joule. Energie wordt vaak 
aangeduid als de mogelijkheid om arbeid te verrichten, of ruimer: de mogelijkheid om een 
verandering te bewerkstelligen.

Algemeen

De energie van een systeem is de totale hoeveelheid arbeid die moet worden verricht om vanaf 
een grondtoestand tot de huidige situatie te komen. Bijvoorbeeld hoeveel arbeid het kost om 
een zwaar voorwerp vanaf de grond op een tafel te zetten, of de hoeveelheid arbeid om een 
spiraalveer die eerst ontspannen was een bepaalde afstand in te drukken.

De totale energie van een systeem is de som van alle vormen van energie die op verschillende 
manieren zijn opgeslagen. Energie is een toestandsfunctie dat wil zeggen: de hoeveelheid 
energie is onafhankelijk van de voorgeschiedenis. Het maakt bijvoorbeeld niet uit of een veer 
eerst is ingedrukt, toen op de tafel is gehesen of andersom.

Als het systeem niet wordt tegengehouden, zal het altijd proberen de hoeveelheid vrije energie 
zo klein mogelijk te maken: de veer rolt van tafel af en ontspant weer. Als een systeem zich in 
zoín toestand van minimale energie bevindt, is het in evenwicht.

De totale hoeveelheid energie in een gesloten systeem (dat wil zeggen dat er geen materiaal 
of straling in- of uit kan) blijft altijd gelijk; dit heet de wet van behoud van energie. De totale 
energie van een systeem is de optelsom van alle microscopische en macroscopische energieŽn, 
namelijk; thermische, mechanische, kinetische, potentiŽle, elektrische, magnetische, chemische
en nucleaire energie. De inwendige energie (U) van een systeem wordt gegeven door de som 
van alle microscopische energieŽn; alle bovenstaande behalve kinetische, potentiŽle en 
mechanische energie. In veel processen wordt een soort energie in een andere omgezet. 
Zo wordt in een gaskachel de chemische energie in het gas omgezet in warmte. En tijdens 
het vallen van een voorwerp wordt zwaartekrachtsenergie of potentiŽle energie omgezet in 
bewegingsenergie of kinetische energie.

Vaak wordt energie verward met vermogen: dit is echter energie per tijdseenheid. Iemand die 
op een keukentrapje klimt, heeft daarvoor theoretisch net zoveel energie nodig als wanneer hij 
even hoog springt. Het springen gebeurt in minder tijd en daarom is daarvoor wel meer 
vermogen nodig.

De intensiteit waarmee een mens diverse vormen van energie ervaart verschilt soms van de 
objectief te meten fysische waarde van die energie. Zo is bijvoorbeeld ca. 40kJ (40 000 joule) 
nodig om een kopje water tot tegen het kookpunt te brengen. Met diezelfde hoeveelheid energie 
zou men een baksteen van een kilogram vanaf het aardoppervlak naar 4 km hoogte kunnen 
gooien, of een stadsbus van 4 ton een meter optillen. (Afgezien van omzettings- en 
wrijvingsverliezen.)

Etymologie

Het woord energie komt van het Griekse ?????e?a Energeia, dat waarschijnlijk voor het eerst 
wordt gebruikt in het werk van Aristoteles in de 4e eeuw v. Chr.

Eenheid

Naast de SI-eenheid Joule waren en zijn afhankelijk van de toepassing andere eenheden voor 
energie in gebruik. Wattseconde (Ws) en zijn gelijk aan Joule. Ook identiek aan de Joule is de 
Newtonmeter (Nm). Aangezien de Nm de SI-eenheid van koppel is, wordt deze maar heel zelden 
gebruikt voor energie.

Energie en massa

Albert Einstein concludeerde in zijn speciale relativiteitstheorie van 1905 onder andere dat 
energie gelijkwaardig is met massa, hoewel de praktische betekenis daarvan op dat moment 
nog volstrekt onduidelijk was. De equivalentie van massa en energie wordt weergegeven in
vermoedelijk de beroemdste van alle natuurkundige formules:

E = mc^2 \,

met E de totale energie, m de rustmassa in kilogram en c de constante lichtsnelheid in meter 
per seconde.

Een hardnekkige misconceptie die met deze formule gepaard gaat, is dat het mogelijk zou zijn 
om energie te laten ontstaan of verdwijnen, en wel door energie in massa om te zetten of 
omgekeerd. Dit is verkeerd. Er zijn weliswaar kernreacties waarbij de totale massa van de 
eindproducten iets kleiner is dan die van de beginproducten en er inderdaad energie vrijkomt, 
maar het is verkeerd om dan te zeggen dat er massa is Ďomgezetí in energie. Hoewel men de 
dingen vaak op die manier verwoordt, is het belangrijk in het achterhoofd te houden dat dit niet 
helemaal juist is. Doordat de lichtsnelheid ongeveer 3 \cdot 10^8 m/s bedraagt en bovendien 
in de formule gekwadrateerd wordt, is 1kg massaverlies goed voor 9 \cdot 10^{16} joule energie. 
Een grote energiecentrale in Nederland, met nominaal vermogen van 600 MW, produceert nog 
geen 2 \cdot 10^{16} joule per jaar.

Belangrijk om hier op te merken, en dit gaat ietwat gepaard met de misconceptie over massa 
en energie, is dat bovenstaande formule enkel geldig is voor stilstaande deeltjes. Het is een 
vereenvoudiging van de volledige formule die Einstein opschreef, welke als volgt ging:

E = \sqrt{m^2c^4 + p^2c^2} 

met E de totale energie, m de rustmassa, c de lichtsnelheid en p de grootte van het impuls. 
Voor stilstaande deeltjes is de snelheid, en dus ook het impuls, gelijk aan nul wat terug de 
befaamde vereenvoudiging oplevert.

Bron wikipedia

NAAR HOOFDSTUK 17

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.