Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Hologram"
Hologram - Hoofdstuk 11-3 Wat is het geheim rond en om de Anunnaki?
 
Waarom worden we alsmaar achtervolgd door een wezen met vleugels genaamd 
Anunnaki en blijft men geheimzinnig doen rond deze wezens die meesters zijn in 
DNA manipulatie. Zelfs het geloof heeft deze wezens als “engelen” vernoemd al wil 
het vaticaan absoluut niet hebben dat er deze vergelijking getrokken wordt.

Dit is een artikel in Wikipedia vanuit het Engels vertaald:

Anunnaki
De Anunnaki (ook getranscribeerd als Anunaki, Anunna, Ananaki en andere variaties) 
zijn een groep goden die voorkomen in de mythologische tradities van de oude 
Sumeriërs, Akkadiërs, Assyriërs en Babyloniërs. Beschrijvingen van hoeveel 
Anunnaki er waren en welke rol zij vervulden, zijn inconsistent en vaak tegenstrijdig. 
In de vroegste Sumerische geschriften over hen, die uit de post-Akkadische periode 
stammen, zijn de Anunnaki de machtigste godheden in het pantheon, afstammelingen
 van An, de god van de hemelen, en hun primaire functie is het lot van de mensheid te 
bepalen.

In Inanna's “Descent into the Netherworld” (Afdaling naar de onderwereld) worden de 
Anunnaki afgebeeld als zeven rechters die voor de troon van Ereshkigal in de 
Onderwereld zitten. Latere Akkadische teksten, zoals The Epic of Gilgamesh, volgen 
deze afbeelding. Tijdens de oud-Babylonische periode werden de Anunnaki 
verondersteld de chtonische godheden van de Onderwereld te zijn, terwijl de 
hemelgoden bekend stonden als de Igigi. De oude Hettieten identificeerden de 
Anunnaki als de oudste generatie goden, die door de jongere goden waren 
omvergeworpen en naar de Onderwereld waren verbannen. De Anunnaki zijn 
prominent aanwezig geweest in werken van moderne pseudogeschiedenis, zoals 
de boeken van Zecharia Sitchin, en in complottheorieën, zoals die van David Icke.

Etymologie
De naam Anunnaki is afgeleid van An, de Soemerische god van de hemel. 
De naam is op verschillende manieren geschreven "da-nuna", "da-nuna-ke4-ne" 
of "da-nun-na", wat betekent "prinselijke nakomelingen" of "nakomelingen van An".

De Anunnaki werden verondersteld de nakomelingen te zijn van An en zijn gemalin, 
de aardgodin Ki. Samuel Noah Kramer identificeert Ki met de Soemerische 
moedergodin Ninhursag en verklaart dat zij oorspronkelijk dezelfde figuur waren. 
De oudste van de Anunnaki was Enlil, de god van de lucht en de oppergod van het 
Soemerische pantheon. De Sumeriërs geloofden dat, totdat Enlil werd geboren, 
hemel en aarde onafscheidelijk waren. Toen kliefde Enlil hemel en aarde in tweeën 
en voerde de aarde weg terwijl zijn vader An de hemel wegsleepte.

Aanbidding en iconografie
De Anunnaki worden vooral genoemd in literaire teksten en er is nog maar heel 
weinig bewijs gevonden om het bestaan van een of andere cultus te onderbouwen. 
Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat elk lid van de Anunnaki zijn of haar 
eigen individuele sekte had, gescheiden van de anderen. Evenzo zijn er nog geen 
representaties van de Anunnaki als een groep ontdekt, hoewel enkele afbeeldingen 
van de individuele leden geïdentificeerd zijn. Godheden in het oude Mesopotamië 
waren bijna uitsluitend antropomorf. Men dacht dat ze over buitengewone krachten 
beschikten en ze werden vaak voorgesteld als zijnde van een enorme fysieke 
omvang. De goden droegen typisch melam, een dubbelzinnige substantie die 
"hen in angstaanjagende pracht bedekte". Melam kan ook worden gedragen door 
helden, koningen, reuzen en zelfs demonen. Het effect dat het zien van de melam 
van een godheid heeft op een mens wordt beschreven als Ni, een woord voor de 
fysieke tinteling van het vlees. Godheden werden bijna altijd afgebeeld met 
gehoornde mutsen, bestaande uit maximaal zeven boven elkaar geplaatste 
ossenhoorns. Ze werden soms ook afgebeeld met kleding met gedetailleerde 
decoratieve gouden en zilveren ornamenten eraan genaaid.

De oude Mesopotamiërs geloofden dat hun goden in de hemel woonden, maar 
dat een beeld van god een fysieke belichaming van de god zelf was. Als zodanig 
kregen cultusstandbeelden constante zorg en aandacht en een aantal priesters 
werden toegewezen om hen te verzorgen. Deze priesters zouden de beelden 
kleden en hen feestmalen voorleggen zodat ze konden "eten". Van een 
godheidstempel werd aangenomen dat hij de letterlijke verblijfplaats van de 
godheid was. De goden hadden boten, full-sized schepen die normaal werden 
opgeslagen in hun tempels en werden gebruikt om hun cultusbeelden te 
vervoeren langs waterwegen tijdens verschillende religieuze festivals. De goden 
hadden ook strijdwagens, die werden gebruikt voor het transporteren van hun 
cultusbeelden aan land. Soms werd het cultusbeeld van een godheid naar de 
locatie van een veldslag vervoerd, zodat de godheid kon kijken hoe de strijd zich 
ontvouwt. De belangrijkste godheden van het Mesopotamische pantheon, 
waaronder de Anunnaki, werden verondersteld deel te nemen aan de 
"vergadering van de goden", waardoor de goden al hun beslissingen namen. 
Deze vergadering werd gezien als een goddelijke tegenhanger van het semi-
democratische wetgevende systeem dat bestond tijdens de Derde Dynastie 
van Ur (ca. 2112 voor Christus - ca. 2004 voor Christus).

Mythologie
Sumerische
De vroegst bekende gebruiken van de term Anunnaki zijn afkomstig van inscripties 
die zijn geschreven tijdens het bewind van Gudea (circa 2144 - 2124 v. Chr.) En de 
Derde Dynastie van Ur. In de vroegste teksten wordt de term toegepast op de 
meest krachtige en belangrijke goden in het Sumerische pantheon: de 
afstammelingen van de hemelgod An. Deze groep goden omvatte waarschijnlijk 
de 'zeven goden die besluiten': An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu en Inanna.

Hoewel bepaalde godheden worden beschreven als leden van de Anunnaki, heeft 
geen volledige lijst met namen van alle Anunnaki het overleefd en worden ze 
meestal alleen als een samenhangende groep in literaire teksten aangeduid. 
Bovendien beschrijven Soemerische teksten de Anunnaki onregelmatig en zijn 
ze het er niet over eens hoeveel Anunnaki er waren, of wat hun goddelijke functie 
was. 

Oorspronkelijk bleken de Anunnaki hemelse goden te zijn met immense krachten. 
In het gedicht “Enki and the World Order”, doen de Anunnaki "eerbied" aan Enki, 
zingen hymnes van lof ter ere van hem, en "plaatsen hun woningen" onder de 
mensen van Sumer. Dezelfde compositie zegt herhaaldelijk dat de Anunnaki 
"het lot van de mensheid bepalen".

Vrijwel elke grote godheid in het Soemerische pantheon werd beschouwd als de 
beschermheilige van een specifieke stad en werd geacht de belangen van die 
stad te beschermen. De godheid werd verondersteld permanent te verblijven 
in de tempel van die stad. Eén tekst noemt maar liefst vijftig Anunnaki’s die 
geassocieerd zijn met de stad Eridu. In de Inannas “Descent into the 
Netherworld” zijn er slechts zeven Anunnaki, die in de Onderwereld verblijven en 
als rechters dienen. Inanna staat terecht voor hen vanwege haar poging om de 
Onderwereld over te nemen; zij achten haar schuldig aan overmoed en 
veroordelen haar tot de dood.

Grote goden in de Sumerische mythologie werden geassocieerd met specifieke 
hemellichamen. Inanna werd verondersteld de planeet Venus te zijn. Utu werd 
verondersteld de zon te zijn. Nanna was de maan. An, Enki en Enlil werden niet 
geassocieerd met bepaalde planeten omdat ze werden verondersteld de 
belichamingen van de hemel zelf te zijn.

Akkadisch, Babylonische en Assyrisch
Akkadische teksten uit het tweede millennium v.Chr volgen soortgelijke 
afbeeldingen van de Anunnaki uit Inannas Descent into the Netherworld en 
beelden ze uit als goden van de chtonische Onderwereld. In een verkorte 
Akkadische versie van Inannas Descent, geschreven in het vroege tweede 
millennium, merkt Ereshkigal, de koningin van de Onderwereld, op dat ze 
"water drinkt met de Anunnaki". Later in hetzelfde gedicht beveelt Ereshkigal haar 
dienaar Namtar om de Anunnaki van Egalgina te halen, om "de drempeltreden 
met koraal te versieren" en om "hen op gouden tronen te zetten".

Tijdens de Oud-Babylonische periode (ca. 1830 v.Chr. - ca. 1531 v.Chr.), 
wordt een nieuwe reeks goden, bekend als de Igigi, geïntroduceerd. De 
relatie tussen de Anunnaki en de Igigi is onduidelijk. In sommige gevallen lijken 
de categorieën als synoniemen te worden gebruikt, maar in andere geschriften, 
zoals Het Gedicht van Erra, is er een duidelijk onderscheid tussen beide. In het 
latere Akkadische Atra-Hasis-epos zijn de Igigi de zesde generatie van de 
goden die gedwongen zijn om arbeid te verrichten voor de Anunnaki. Na 
veertig dagen creëert de Igigi-rebel en de god Enki, een van de Anunnaki, 
mensen om hen te vervangen.

Vooruitgaand de Midden-Babylonische periode (ca. 1592 - 1155 voor Christus) 
werd de naam Anunnaki algemeen toegepast op de goden van de Onderwereld; 
terwijl de naam Igigi werd toegepast op de hemelse goden. Gedurende deze 
periode worden de Onderwereldgoden Damkina, Nergal en Madanu genoemd 
als de machtigste onder de Anunnaki, naast Marduk, de nationale god van het 
oude Babylon.

In het standaard Akkadische Epos van Gilgamesh (ca. 1200 voor Christus) 
beschrijft Utnapishtim, de onsterfelijke overlevende van de zondvloed, de 
Anunnaki als zeven rechters van de Onderwereld, die het land in vuur en vlam 
zetten terwijl de storm dichterbij komt. Later, wanneer de vloed komt, rouwen 
Ishtar (het Oost-Semitische gelijkwaardig aan Inanna) en de Anunnaki om de 
vernietiging van de mensheid.

In de Babylonische Enûma Eliš kent Marduk de Anunnaki hun posities toe. 
Een late Babylonische versie van het epos vermeldt 600 Anunnaki van de 
Onderwereld, maar slechts 300 Anunnaki's uit de hemel, wat wijst op het bestaan 
van een complexe Onderwereld kosmologie. In dankbaarheid bouwen de Anunnaki, 
de "Grote Goden", Esagila, een "prachtige" tempel gewijd aan Marduk, Ea en Ellil.
 In het achtste eeuw voor Christus worden in Gedicht van Erra de Anunnaki 
beschreven als de broers van de god Nergal en worden ze afgeschilderd als 
vijandig tegenover de mensheid.

Een zwaar beschadigde tekst uit de Neo-Assyrische Periode (911 - 612 voor 
Christus) beschrijft Mardoek die zijn leger van Anunnaki naar de heilige stad 
Nippur leidt en verstoring veroorzaakt. De verstoring veroorzaakt een overstroming, 
die de residente goden van Nippur dwingt om onderdak te zoeken in de 
Eshumesha-tempel Ninurta. Enlil is woedend over de overtreding van Marduk en 
beveelt de goden van Eshumesha om Marduk en de andere Anunnaki als 
gevangenen te nemen. De Anunnaki worden gevangen genomen, maar Marduk 
benoemt zijn front-runner Mushteshirhablim om een opstand tegen de goden van 
Eshumesha te leiden en stuurt zijn boodschapper Neretagmil om Nabu, de god van 
geletterdheid, te waarschuwen. Wanneer de Eshumesha-goden Nabu horen 
spreken, komen ze uit hun tempel om hem te zoeken. Marduk verslaat de 
Eshumesha-goden en neemt er 360 van hen mee als krijgsgevangenen, waaronder 
Enlil zelf. Enlil protesteert dat de Eshumesha-goden onschuldig zijn, dus Marduk 
zet ze voor de rechtbank voordat de Anunnaki dat doen. De tekst eindigt met een 
waarschuwing van Damkianna (een godin die ook in de Enûma Eliš wordt 
genoemd) aan de goden en aan de mensheid, en smeekt hen om de oorlog tussen 
de Anunnaki en de goden van Eshumesha niet te herhalen.

Hurrian en Hittite
In de mythologieën van de Hurriers en Hittieten (die floreerden in het midden tot 
het late tweede millennium voor Christus), werd aangenomen dat de oudste 
generatie goden door de jongere goden naar de Onderwereld was verbannen, 
waar ze werden geregeerd door de godin Lelwani. De Hettitische 
schriftgeleerden identificeerden deze goden met de Anunnaki. In het oude 
Hurrian worden de Anunnaki karuileš šiuneš genoemd, wat betekent 'vroegere 
oude goden', of kattereš šiuneš, wat 'goden van de aarde' betekent. Het Hittitische 
en Hurriaanse verdrag werden vaak gezworen door de oude goden om ervoor te 
zorgen dat de eed zou worden gehouden. In één mythe worden de goden 
bedreigd door de stenen gigant Ullikummi, daarom beveelt Ea (de latere naam 
voor Enki) de voormalige goden om het wapen te vinden dat werd gebruikt om de 
hemelen van de aarde te scheiden. Ze vinden het en gebruiken het om Ullikummis 
voeten af te snijden.

Hoewel de namen van de Anunnaki in Hurrian en Hittite teksten vaak variëren, 
zijn ze altijd acht in getal. In een Hettitische ritueel worden de namen van de oude 
goden vermeld als: "Aduntarri de waarzegger, Zulki de droom onderdrukt, Irpitia 
Heer van de aarde, Nara, Namšara, Minki, Amunki en Api." De oude goden hadden 
geen herkenbare cultus in de Hurrio-Hettitische religie; in plaats daarvan 
probeerden de Hurriers en Hettieten met de oude goden te communiceren door 
middel van het rituele offer van een big in een put die in de grond was gegraven. 
De oude goden werden vaak aangeroepen om rituele zuiveringen uit te voeren.

Het Hettitische relaas van de verbanning van de oude goden naar de Onderwereld 
werd uiteindelijk de bron voor het verhaal van de Griekse dichter Hesiodus over 
de omverwerping van de Titanen door de Olympiërs in zijn Theogonie. De Griekse 
hemelgod Ouranos (wiens naam "hemel" betekent) is de vader van de Titanen en 
is afgeleid van de Hettitische versie van Anu. In het verhaal van Hesiodus wordt 
Ouranos gecastreerd door zijn zoon Kronos, net zoals Anu gecastreerd werd door 
zijn zoon Kumarbi in het Hettitische verhaal.

Moderne pseudogeschiedenis
In zijn boek “The Twelfth Planet” in 1976, beweerde de Russisch-Amerikaanse 
auteur Zecharia Sitchin dat de Anunnaki eigenlijk een ras van buitenaardse wezens 
waren van de onontdekte planeet Nibiru, die ongeveer 500.000 jaar geleden naar 
de Aarde kwam om goud te delven. Volgens Sitchin, waren de Anunnaki genetisch 
gemanipuleerde homo erectus om moderne mensen te creëren om te werken als 
hun slaven. Sitchin beweerde dat de Anunnaki gedwongen waren de Aarde te 
verlaten toen de Antarctische gletsjers smolten, waardoor de zondvloed van Noach 
ontstond, die ook de bases van de Anunnaki op Aarde vernietigde. Deze moesten 
worden herbouwd en de Nephilim, die meer mensen nodig had om te helpen bij 
deze enorme inspanning, leerde hen landbouw. Ronald H. Fritze schrijft dat volgens 
Sitchin "de Annunaki de piramides en alle andere monumentale structuren van over 
de hele wereld hebben gebouwd die oude astronautentheoretici onmogelijk vinden 
om te bouwen zonder zeer geavanceerde technologieën." Sitchin beweerde ook 
dat de Anunnaki menselijke buitenaardse hybriden hadden achtergelaten, van wie 
sommigen misschien nog steeds in leven zijn, zich niet bewust van hun 
buitenaardse afstamming. Sitchin breidde deze mythologie uit in latere werken, 
waaronder The Stairway to Heaven (1980) en The Wars of Gods and Men (1985). 
In The End of Days: Armageddonand the Prophecy of the Return (2007), voorspelde 
Sitchin dat de Anunnaki naar de aarde zouden terugkeren, mogelijk al in 2012, wat 
overeen komt met het einde van de “Mesoamerican Long Count” kalender.

Sitchin's geschriften zijn universeel verworpen door reguliere historici, die zijn 
boeken als pseudogeschiedenis bestempelden, erop wijzend dat Sitchin opzettelijk 
Soemerische teksten verkeerd voorstelt door ze uit hun context te citeren, citaten te 
citeren en Sumerische woorden verkeerd te vertalen om hen radicaal andere 
betekenissen te geven dan hun aanvaarde definities. Niettemin omdat Sitchin werkte 
in de schaduw van de meer gepubliceerde Chariots of the Gods van Erich von 
Däniken? Hij wist te ontsnappen aan de aankondiging van debunkers, waardoor 
zijn theorieën invloedrijker werden. Hoewel Sitchin zelf de Anunnaki omschreef als 
mensachtig, stelde de complottheoreticus Arthur Horn in een boek dat in 1994 werd 
gepubliceerd voor dat ze eigenlijk reptielachtig waren. De Britse 
samenzweringstheoreticus David Icke heeft dit proefschrift verder uitgebreid door te 
beweren dat de overgebleven buitenaardse bloedlijnen die door Sitchin worden 
genoemd de "Brotherhood of Babylon" waren, een ras van vormveranderende 
reptielachtige aliens die in het geheim alle regeringen van de wereld controleren en 
mensen tot slaaf houden door de Illuminati te gebruiken als een van hun schaakstukken.

Even een extra aanhaling

“Afdaling naar de Onderwereld” Deze omschrijving zal later in dit boek geheel 
verklaard worden want al beweert men dat de Anunnaki niet meer aanwezig zijn in 
onze huidige wereld steeds meer gaat het er naar uit zien dat ze niet weg zijn 
geweest. En dat verklaart vele zaken die nu spelen en waar we nu in terecht komen.

Voordat we verder gaan wil ik even eerst doorgaan met de tabletten die we kennen 
als de tabletten van de Enki.


NAAR HOOFDSTUK 5

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.