Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Hologram"
Hologram Hoofdstuk 2


2-11 United Nations Human Rights

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Preambule
Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en 
onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag 
is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens 
geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid 
geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen 
vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en 
gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;

Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens
 beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet 
gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen 
tyrannie en onderdrukking;

Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van 
vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;

Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun 
vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de 
waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw 
hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en een hogere 
levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;

Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig 
verbonden hebben om, in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, 
overal de eerbied voor en inachtneming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden te bevorderen;

Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze 
verbintenis, dat een ieder begrip hebbe voor deze rechten en vrijheden;

Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle 
naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, 
met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en 
opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en door 
vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten 
algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren 
van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van 
gebieden, die onder hun jurisdictie staan:

Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd 
met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van 
broederschap te gedragen.

Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, 
zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, 
godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, 
eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of 
internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of 
het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een 
andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in 
iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden 
voor de wet.

Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke 
bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen 
iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een 
dergelijke achterstelling.

Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale 
rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten 
hem toegekend bij Grondwet of wet.

Artikel 9
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Artikel 10
Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling 
van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het 
vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid 
van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 11
Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor 
onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt 
in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn 
verdediging, zijn toegekend.
Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op 
grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal 
recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling 
of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd 
dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke 
aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige 
aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of 
aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13
Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de 
grenzen van elke Staat.
Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en 
naar zijn land terug te keren.

Artikel 14
Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten 
tegen vervolging.
Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens 
misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en 
beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 15
Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht 
worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

Artikel 16
Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben 
mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te 
stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en 
bij de ontbinding ervan.
Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming 
van de aanstaande echtgenoten.
Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij 
en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

Artikel 17
Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht 
omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede 
de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn 
particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen 
ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de 
geboden en voorschriften.

Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de 
vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen 
en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en 
door te geven.

Artikel 20
Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Artikel 21
Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, 
rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de 
overheidsdiensten van zijn land.
De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil 
zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen 
worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen 
of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.

Artikel 22
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en 
heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale 
samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de 
betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar 
zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, 
verwezenlijkt worden.

Artikel 23
Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en 
gunstige 
arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, 
welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo 
nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te 
sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 24
Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke 
beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

Artikel 25
Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de 
gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen 
voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke 
sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, 
ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis 
aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk 
van zijn wil.
Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, 
al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Artikel 26
Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat 
het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. 
Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden 
gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de 
begaafdheid bezit.
Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke 
persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de 
vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en 
het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de 
vrede steunen.
Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding 
en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Artikel 27
Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de 
gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan 
wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële 
belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, 
dat hij heeft voortgebracht.

Artikel 28
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en 
internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, 
daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Artikel 29
Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en 
volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen 
zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter 
verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en 
vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de 
moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische 
gemeenschap.
Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met 
de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 30
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke 
Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te 
ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging 
van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Nu heb ik mijn bedenkingen.

Ik hoop werkelijk dat u bovenstaande tekst eens een keer met aandacht heeft 
gelezen en dan zie je dat deze tekst NIET voor ons is geschreven en ook niet 
bedoeld is om de mens te beschermen en bij te staan in zijn “recht”. Ik haal maar 
simpel het eerste artikel aan van dit verdrag wat al meteen bewijst dat dit document 
duidelijk niet voor ons is geschreven.

Artikel 1
“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. 
Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in 
een geest van broederschap te gedragen.“

1.	“Gelijk en waardigheid”
We weten allemaal hoe de wereld momenteel aan het lopen is, zie jij ergens 
“gelijk en waardigheid”? Het zijn twee woorden die veelal alleen in de hoge 
klassen als regel gesteld is en niets meer is dan een respect naar elkaar toe 
terwijl het mes achter in de rug gestoken wordt.

2.	“Begiftigd met verstand en geweten”
De zin die ook wordt misbruikt door de top om zo mensen alles te ontnemen 
wat men verworven heeft. Want dit is wat ons van de geboorte af al ontnomen 
wordt. Men mag duidelijk niet zelfstandig denken en het schoolsysteem is daar 
op ingericht dat er maar een zeer beperkte informatie je gaat bereiken. 
Er wordt alles aan gedaan om het zelfstandig denken als een kwaad te zien! 
Een geweten hebben is uit den boze want dat zou inhouden dat je NIETS doet 
wat de maatschappij van jou verlangt!

3.	 “Geest van broederschap te gedragen”. Als laatste stuk van dit artikel 
stelt men hoe de mens compleet vernietigd wordt. Hoeveel oorlogen hebben 
we niet? Wat doet het rechterlijk systeem door onschuldige aan te wijzen en te 
veroordelen en de elite in het openbaar beschermd en van alles verschonen? 
Via een CID cq vrijmetselarij, die wereldwijd opereren, worden vele zaken 
smerig in elkaar gedraaid om zo de personen die uit het geheel willen stappen 
te veroordelen en weg te werken.

4.	Dan komen we even op het woordje “broederschap”. Het woord dat overal 
in de ritualen van de vrijmetselarij gebruikt wordt en zo ook in deze Universele 
verklaring van de mens! Het mooie is dat door dit woordgebruik, de bewuste 
groep zich alsmaar verraadt. Onthoud het woord “broederschap”, het is het 
sleutelwoord wat in deze kringen gebruikt wordt en aangeeft uit welke hoek 
bepaalde regels komen.

Kortom, het gehele verdrag is een fata morgana, een illusie een stel geschreven 
woorden die niet toepasselijk zijn op de wereldbevolking! Het is een 
nietsbetekenend document wat de mens valse hoop geeft en veel verdeeldheid 
oproept. Een verdeeldheid waar het juist om gaat want over een verdeeld volk 
is te heersen, een eenheid is moeilijk te besturen. Al deze woorden uit dit 
document komen vanuit de groep die werkt in zogenaamde broederschap. 

Zelf heb ik vele malen aanspraak gemaakt op enkele artikelen gesteld in dit 
verdrag en dan krijg je veelal een antwoord omschreven in deze manier;
“Een verdrag, ook conventie of traktaat, is een schriftelijke overeenkomst van 
bindende aard tussen twee of meer staten of volkenrechtelijke instellingen. 
De verdragspartijen zijn volgens het beginsel pacta sunt servanda verplicht om 
de verdragen te goeder trouw na te komen.”

MAAR

In de wet is namelijk niet omschreven wat ‘te goeder trouw’ werkelijk voor staat 
f wanneer iemand te goeder trouw heeft gehandeld. Wat wel in de wet staat, is 
een omschrijving van wanneer goede trouw niet aanwezig is ondanks dat er 
geen goede definitie is!

Hier even de omschrijving

“Te goeder trouw

Te goeder trouw, wordt ook wel eens bona fide genoemd en is, zoals gezegd, 
de tegenhanger van te kwader trouw, ook wel mala fide genoemd. Te goeder 
trouw houdt letterlijk gezien in, dat iemand uit zuivere motieven handelt. Er is geen 
sprake van enige vorm van bedrog, misleiding, kunstgrepen, verzwijgingen, 
wetenschap dat de handeling onwettig is, et cetera.”

“Het bovenstaande betreft onze eigen woorden: in de wet is namelijk niet 
omschreven wat ‘te goeder trouw’ is of wanneer iemand te goeder trouw heeft 
gehandeld. Wat wel in de wet staat, is een omschrijving van wanneer goede trouw 
niet aanwezig is.”

“Zo kan iemand zich niet erop beroepen te goeder trouw te zijn geweest, indien 
hij de feiten of het recht waar het om gaat kende. Dat is natuurlijk erg lastig te 
bewijzen voor de wederpartij: hoe bewijst zij dat degene een bepaald feit kende? 
De ander kan dat simpelweg ontkennen.”

“Daarom heeft de wetgever een handje geholpen: ook wanneer iemand het feit 
of het recht niet kende, maar behoorde te kennen, kan hij niet stellen dat hij te 
goeder trouw was. Eventueel moet hij zelfs enig onderzoek doen zodat die 
feiten aan het licht kunnen komen. Ook zegt de wet, dat iemand toch niet te 
goeder trouw is als onderzoek totaal onmogelijk is, wanneer hij goede reden 
had om te twijfelen.”

“Wanneer moet iemand te goeder trouw zijn?
De wet geeft een groot aantal gevallen waarin het te goeder trouw zijn van belang 
kan zijn. Hierna noemen we er enkele:

Bij het overdragen van een roerende zaak (bijvoorbeeld op basis van een 
koopovereenkomst), waarbij de overdragende partij (de verkoper vaak) niet de 
eigenaar van de zaak is, maar bijvoorbeeld slechts huurder. Als de koper zich 
erop kan beroepen dat hij te goeder trouw is, is de overdracht geldig en kan de 
eigenaar het roerende goed niet meer terugvorderen.
Bij onverschuldigde betaling, waarbij degene die moet terugbetalen wél 
aanspraak kan maken op vergoeding van zijn kosten, maar enkel indien hij te 
goeder trouw was.
In veel situaties bij het faillissement komt de goede trouw duidelijk naar voren.
Bij de totstandkoming van een overeenkomst kan de overeenkomst door het 
niet overeenstemmen van wil en wilsverklaring niet tot stand zijn gekomen. 
Indien de andere partij echter te goeder trouw was, kan daarop geen beroep 
worden gedaan.
Voor de vraag welke termijn in het geval van verjaring van toepassing is.
Jurisprudentie te goeder trouw
Het is van belang om u te realiseren dat we in dit artikel slechts een uiteenzetting 
kunnen geven van de wettelijke regeling van goede trouw. Het begrip ‘te goeder 
trouw’ is namelijk lang niet alleen in de wet vormgegeven.”

“De jurisprudentie speelt bij relatief vage begrippen (zoals ‘te goeder trouw’, 
maar ook bijvoorbeeld bij de redelijkheid en billijkheid) altijd een grote rol. 
Rechters bepalen de exacte inhoud van een dergelijk begrip door in de 
jurisprudentie aan te geven per afzonderlijk geval of er sprake is van goede trouw 
of niet. Daaruit kan uiteindelijk dan een algemene lijn getrokken worden.”

“Of iemand in een specifiek geval te goeder trouw is of niet, kan enkel worden 
gezegd door de specifieke omstandigheden van het geval te toetsen aan de wet 
en de jurisprudentie (en eventueel aan andere rechtsbronnen). Het is verstandig 
om bij die beoordeling een jurist in te schakelen.”

“Te goeder trouw – Conclusie
Het te goeder trouw zijn is juridisch gezien regelmatig van belang en kan u erg 
helpen in een juridisch conflict. Dat geldt zowel strafrechtelijk, als, zoals we in 
dit artikel hebben gezien, civielrechtelijk.”

“Te goeder trouw is een vaag begrip, dat zelfs in de wet niet is uitgelegd. Er is 
enkel uitgelegd wanneer iemand niet te goeder trouw is en ook dat is in vage 
terminologie gedaan. De uitwerking en nadere regels zijn voornamelijk in de 
(overvloedige) jurisprudentie terug te vinden.”

“Het is verstandig om bij specifieke vragen en conflicten rondom de goede trouw, 
een jurist in te schakelen om zowel de wettelijke bepalingen als de meest recente 
jurisprudentie te bekijken.”

En hier is het punt omdat wij als wereldburgers weinig of geen aanspraak kunnen 
maken op als deze zinloze documenten. Wij als burgers hebben namelijk niet het 
verdrag gemaakt en er is altijd een aanleiding dat wij niet ter goeder trouw hebben 
gehandeld en zo het verdrag niet van toepassing is in de zaak die je aanhaalt! 
Deze kronkel is een duidelijk bewijs hoe men de burger via nietszeggende 
documenten en wetten worden vastgepind aan regels die wel voor de een 
geldend zijn en niet voor de ander!


Deze “spelingen” van verdragen zijn er ook allemaal toegepast in de wetten en 
regels waar we als wereldburger per land afhankelijk zijn en we ons aan moeten 
houden. Met andere woorden “onze” wereld is niet de wereld van de elite laat 
staan van de goden!

Het is overduidelijk dat de wereld waarin we leven fake is en zeker een wereld 
is die werkelijk met twee maten meet. Kan ook niet anders want er zijn grote 
belangen te verbergen en veilig te stellen. Als we een stapje verder gaan is 
het dus ook een wereld waar duidelijk een onder- en bovenwereld is en dan 
praten we nog niet over het gegeven dat er ook nog eens geen tijd geen 
afstand is en dimensies naast elkaar liggen en niet voor en achter elkaar. 
Door al deze zaken is het duidelijk dat de mens doorgaans alleen zijn/haar 
eigen wereld ziet en het dan ook nog eens een wereld is die men zelf creëert. 
Deze zaken zijn namelijk niet door regels vast te leggen en vandaar dan de 
exclusieve woorden die vele zaken net voor jou uitsluiten maar juist andere 
weer wel kunnen gebruiken. 

Al meerdere malen beschreef ik de soldaat die in een park zat en zijn einde 
van het leven voor hem zag. Alles voor hem bestaat uit moorden, doden en 
geweld. En dan het verliefd paartje dat op hetzelfde bankje zit in hetzelfde 
park naast deze soldaat en de wereld ziet als een paradijs met moeder 
natuur om zich heen. Het zijn de vogels en de mensen die een verliefd gevoel 
krijgen als ze naar de tortelduifjes kijken. Twee werelden op één bankje! Laat 
staan al die werelden van ruim 7.6 miljard mensen levend op deze aarde. En 
dan nog niet pratend over alles wat er onder de aarde leeft en plaatsen waar 
we geen weet van hebben!

Dan denk ik toch even weer aan de werelden die ik alleen al kan zien, beleven 
en me in kan bewegen. Want alleen al in mijn wereld en het bewegen in de 
wereld van de energie is het duidelijk dat schiften in werelden en gaan naar 
diverse dimensies en het zien van verschillende werelden mogelijk is en dat 
deze werelden wel degelijk aanwezig zijn. Het gevaar wat nu gaande is, is 
dat er gerommeld wordt in frequenties en maakt dat vele zaken nu gevaarlijk 
naar boven komen en dat vele mensen het niet kunnen verwerken. Tot de dag 
van vandaag word je als gek verklaard als je met deze zaken naar buiten komt. 
We krijgen zo meer gekken dan nog zogenaamde “normale” mensen want alles 
komt steeds meer naar buiten en wordt zichtbaar.

Zo komen we op het gestelde van wie er voordeel aan heeft dat de wereld zo 
nu in deze staat aan het lopen is. Dan denk ik dat het plaatje hier geschetst 
wel duidelijk maakt dat het gaat om de twee volksgroepen die niet op het 
aardoppervlak leven maar duidelijk de grote rollen spelen in het geheel van 
wat hier op aarde allemaal gaande is. Zelf denk ik dat de mensen in de 
ondergrondse steden duidelijk een connectie hebben met die “goden” of te 
wel oude beschaving en de ondergrondse mens een verlengde is van deze 
oude beschaving. Vergeet niet de knowhow van deze beschaving is vanuit 
onze ogen gezien enorm en de ondergrondse menselijke elite is duidelijk 
daar een schakel in. Tussen deze oude beschaving en huidige 
wereldbevolking bovengronds is er duidelijk een connectie want op een of 
andere manier zijn ze afhankelijk van onze energie.

En dat maakt dat we tot de volgende vraag komen die zeer interessant is 
en een geheel andere kijk gaat geven op het leven.NAAR HOOFDSTUK 25

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.