Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Hologram"
Hologram Hoofdstuk 2
2-9 Is het niet zo dat er een hologram gemaakt is om de werkelijkheid te 
verschuilen?

Laten we eerst even het woordje hologram opzoeken en beschrijven via de 
wetenschap.

“Holografie (Oudgrieks: ????, holos = volledig en ???fe??, graphein = schrijven) 
is een manier om een driedimensionale afbeelding van een object te maken, met 
gebruik van een plat vlak in de vorm van een fotografische film of sensor, of een 
ingegraveerde structuur. Door de afbeelding uit verschillende hoeken te bekijken 
lijkt het platte beeld te veranderen zodat de indruk van een ruimtelijk, 
driedimensionaal beeld bestaat. Het beeld bestaat echter niet echt maar wordt 
gerepresenteerd door plaatsen waar licht aanwezig is en door plaatsen waar 
minder of geen licht aanwezig is. Het resultaat kan alleen vanuit een beperkte hoek 
worden waargenomen. Door de breking van het (witte) licht zijn in deze afbeeldingen 
veelal de kleuren van de regenboog zichtbaar.”

“Eenvoudig uitgelegd
Als men door een venster kijkt, krijgt men op het netvlies een beeld dat door de 
ooglens wordt gevormd uit alle binnen de beeldhoek door het venster op het oog 
gevallen golven. Met een bepaalde (fysisch-)optische truc is het mogelijk, een 
momentopname te maken van deze golven zoals ze het venster passeren; de daarbij 
gebruikte film of beeldsensor neemt dan de plaats in van het genoemde venster. 
Deze opname – hetzij een ontwikkelde film, hetzij een digitaal bestand van de opname 
door de beeldsensor – heet nu het hologram, een opname dus van alle golven die op 
dat ene moment door dat venster kwamen. Wordt dit hologram nu opnieuw belicht 
door een laserbundel, dan worden de golven die tijdens de opname door het raam 
binnenkwamen, als het ware gereconstrueerd (vandaar ook de term 
„golffrontreconstructie”). De golven die door het venster kwamen, kwamen uit 
verschillende richtingen, zodanig dat men (binnen de beperking van de raamkozijnen) 
‘diepte’ zag. Met de herstelde golven ziet men nu dezelfde ‘diepte’. Er zijn ook 
hologrammen die met gewoon licht (dus zonder laser) uitgelezen kunnen worden. 
Bekende voorbeelden daarvan zijn die op de eurobiljetten en de bankpasjes.”

“Door een kleiner venster ziet men minder diepte, doordat men minder ver van opzij 
kan kijken. Hetzelfde effect treedt op bij een hologram: hoe kleiner het hologram is, 
des te minder ver men van opzij kan kijken en des te minder diepte men dus te zien 
krijgt.”

“Iets diepgaander uitgelegd
De werking berust op het principe van interferentie. Licht kan beschouwd worden als 
een golfverschijnsel. Het primaire licht (de oorspronkelijke golven) en het secundaire 
licht (de golven die via de opname komen) doven elkaar op bepaalde plaatsen in de 
ruimte uit (tegenfase) en op andere plaatsen in de ruimte versterken ze elkaar. 
Dit vereist echter wel dat de golven niet willekeurig door elkaar lopen, en dat ze 
dezelfde golflengte hebben en met elkaar „in de pas lopen”. Daarom is een coherente 
monochromatische lichtbron nodig voor een optimaal resultaat. In de opname is het 
beeld niet rechtstreeks te herkennen: elk deel van het fotografische beeld draagt bij tot 
het gehele hologram. Naarmate het opgenomen beeld groter is, wordt het hologram 
scherper afgebeeld en is er meer diepte te zien. De transformatie die hierbij optreedt, 
is een voorbeeld van wat in de wiskunde bekendstaat als een fouriertransformatie. 
Omdat ieder deel van het opgenomen beeld het gehele beeld van het hologram in zich 
draagt is die naam holografie gekozen.
Net als het venster in bovenstaande vereenvoudigde uitleg, beperkt de lichtgevoelige 
plaat (film, sensor) het hoekbereik waaronder men het beeld nog ruimtelijk kan zien.”

“Toepassing
Hologrammen worden veelvuldig toegepast om de echtheid van een object te 
waarborgen. Zo komen hologrammen voor op bankpasjes, bankbiljetten, 
softwareverpakkingen enz. Deze methode wordt toegepast omdat hologrammen 
moeilijk na te maken zijn.”

“Holografische interferometrie
Daarnaast worden hologrammen gebruikt voor holografische interferometrie, een 
meetmethode waarbij het holografische beeld interfereert met het licht dat door het – 
nog in de opstelling aanwezige – fysieke object wordt weerkaatst. Daarna wordt de 
vervorming van het object tussen opname en meting, bepaald door de ringen in het 
interferentiepatroon te tellen bij een constante golflengte van de lichtbron. Hieruit kan 
het faseverschil tussen de lichtbronnen, en dus de verplaatsing van het object worden 
bepaald.”

“Geschiedenis
Het pioneerswerk in het onderzoek naar holografie is gedaan door de Poolse 
natuurkundige Mieczyslaw Wolfke. In 1920 bedacht hij een methode voor het 
opsplitsen van het beeldvormingsproces in twee afzonderlijke fasen. Hij overwoog 
ook het gebruik van interferentie voor het opslaan van informatie. Hiermee legde hij 
de theoretische grondslagen voor de hedendaagse holografie.
In 1948 bedacht Dennis Gabor, een Hongaars geleerde, een methode om met 
behulp van een speciaal soort licht een voorwerp in drie dimensies op de gevoelige 
plaat vast te leggen. Bij gebrek aan dat speciale (coherente en monochromatische) 
licht – tegenwoordig gegenereerd met een laser – liep de ontwikkeling spaak. 
In 1960 bouwde de Amerikaanse natuurkundige Theodore Maiman de eerste werkende 
laser. Een laser produceert licht van slechts één kleur (monochromatisch), dat ook 
dezelfde fase heeft en dus coherent is. In 1962 maakten de Amerikanen Upatnieks en 
Leith met behulp van de laser met succes het eerste hologram.
In 1971 kreeg Gabor de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor zijn ontdekking.”

“Wetenschap
Holografie is ook een term in de theoretische natuurkunde. In de snaartheorie, en meer 
algemeen elke theorie van de kwantumgravitatie, meent men dat het zogeheten 
„holografisch principe” geldig is. Dit principe stelt dat een ruimte geheel kan worden 
beschreven door de theorieën op de randen, en dat er in zo’n randtheorie hoogstens 
één vrijheidsgraad heeft per Planckruimte. Deze theorie komt van de Nederlandse
 theoretisch fysicus Gerard 't Hooft. De (abstracte) gelijkenis met holografie is dat ook 
hier een hogerdimensionaal object (het driedimensionale beeld) volledig gecodeerd 
blijkt te zijn op een lagerdimensionaal oppervlak (de belichte plaat).”

Zoals we zien is voor ons het holgram pas een ontdekking vanaf de jaren 1920 maar 
van deze bovenaardse getallen geloof ik niet dat al niet eerder deze techniek gehanteerd 
wordt vanuit de onderwereld. Want de wereld heeft al veel eerder grote veranderingen 
ondergaan en zijn er zaken naar buiten gekomen die wel heel erg anders waren, even 
denkende aan een Nikola Tesla. Wat waren de beelden die ons toen voorgehouden 
werden en wat is het wat er allemaal gaande is in technieken waar wij het bestaan niet 
van mogen weten? En dan wil ik eerst even het andere deel van het hologram erbij 
halen en dat is de “Virtual reality” of te wel “Virtuele werkelijkheid”

Er wordt het volgende over geschreven;

“Virtuele werkelijkheid of schijnwerkelijkheid (Engels: virtual reality, afgekort: VR) 
simuleert een omgeving via een computer om een gebruiker via diverse zintuigen onder 
te dompelen in een ervaring. De meeste VR-omgevingen zijn visueel en auditief, 
via speciale stereoscopische brillen en geluid. Geur en tastzin worden uitzonderlijk
 toegevoegd. Waarschijnlijk bedacht internetpionier Jaron Lanier, oprichter van VPL 
Research het woord in 1989. Het bedrijf bouwde vroege VR systemen in 1980. 
Het begrip wordt vaak in één adem genoemd met cyberspace en internet.”

“Interactie
Doorgaans kunnen gebruikers interactie hebben met of in de vr-omgeving via een 
keyboard of randapparatuur zoals head-mounted display (hmd), de dataglove of 
cybergloves, processor power, bewegingssensoren, bodysuits, software de 
spacemouse. De simulatie kan lijken op een omgeving uit de werkelijkheid, zoals 
bij piloottrainingen, maar het kan ook anders, bijvoorbeeld bij het manipuleren van 
'virtueel' DNA.
Als bijvoorbeeld de oriëntatie en eventueel ook de locatie van het hmd (en dus het 
hoofd) wordt gedetecteerd dan kan de software zorgen voor overeenkomstige 
aanpassing van het beeld.”

“Creatie
In de praktijk is het lastig en computerintensief om een geloofwaardige VR-omgeving 
te creëren. Een handige standaard-taal om een vr-wereld op te zetten is de taal VRML 
(Virtual Reality Markup Language) samen met de standaard x3d. 3d scripttalen zijn te 
vergelijken hoe HTML op internet bekend werd inzake 2d technieken. Met x3d 
versmelten deze talen in de nieuwe xml-taal. Een voorbeeld van vrml is te vinden via 
het Groninger Museum. Dit museum gaf in 1999 Nederlands beeldend kunstenaar 
Martin Sjardijn opdracht een virtueel museum te bouwen dat via internet bereikbaar is.”

“CAVE
Naast de Head Mounted Display, waarbij men in visueel opzicht volledig in VR 
verkeert (immersive VR), is een milder voorbeeld de CAVE. Men heeft daarbij een 
redelijke overgang van de visuele werkelijkheid naar de virtuele realiteit. Een Cave 
is een kamer van projectiewanden, waarbij er op de wanden beelden geprojecteerd 
worden. In combinatie met de shutter glasses die de gebruikers van de Cave dragen, 
lijkt alles in 3d uit de muren te komen. Doordat er op de shutter glasses een 
positionerings-sensor zit, zijn objecten van andere kanten te bekijken door rond te
lopen en te bukken. Met cybergloves krijgt de gebruiker de indruk objecten 'vast te 
pakken'.
Het rekenkundig instituut SARA in Amsterdam heeft een CAVE voor onderzoekers 
uit disciplines zoals medisch onderzoek, psychologie, wiskunde, economie en chemie. 
Complexe infrastructurele werken (aquaducten, viaducten en bruggen) worden in deze 
CAVE gerepresenteerd en beoordeeld op hun doelmatigheid door experimentele 
driedimensionale tijdsverbanden te vergelijken. VR ontwikkelaar VisionaiR 3D uit 
Tilburg heeft een CAVE systeem voor publiek. De Universiteit van Groningen noemde 
haar CAVE de Reality Cube. Deze wordt voor onderzoek gebruikt en voor commerciële
toepassingen. Een cilindervormig scherm dompelt grotere groepen via stereoprojectie 
onder in de virtuele realiteit. Ook het bedrijf Movares maakt virtuele werelden.”

“Literatuur en film
Sciencefictionboeken, zoals Simulacron-3 (1964) van Daniel F. Galouye of Anderland 
van Tad Williams gaan over personen die vast zitten in virtual reality. In het boek 
Neuromancer (1984) van William Gibson staat een digitale wereld van computerdata 
centraal, genaamd de matrix. Het boek wordt vaak genoemd als voorbeeld van virtual 
reality en tevens cyberspace, waarvan Gibson de bedenker is. Het citaat gaat als volgt:
A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in 
every nation, by children being taught mathematical concepts... A graphic representation 
of data abstracted from the banks of every computer in the human system. Unthinkable 
complexity. Lines of light ranged in the non space of the mind, clusters and constellations 
of data. Like city lights, receding....” “What’s that?” Molly asked, as he flipped the channel 
selector.
De Duitse regisseur Rainer Werner Fassbinder maakte in 1973 een film over VR: 
Welt am Draht. De eerste (animatie)film die dit deed was Tron (1982). Een latere 
baanbrekende film met verbluffende 'special effects' was The Lawnmower Man (1992) 
en een recenter en beroemder voorbeeld is de film The Matrix (1999) met nog 
fantastischer 'special effects'. In de James Bond-film Die Another Day uit 2002 is een 
korte scène waarin Bond een training ondergaat in een VR-wereld die niet van echt te 
onderscheiden is. De kijker krijgt na de scène te weten dat het VR was. Deze films 
schilderen de Virtuele Wereld af als niet te onderscheiden van de 'echte' wereld.”

“Cartografie
In de cartografie gebruikt ten behoeve van Milieu Effect Rapportages van 
nieuwbouwprojecten, zoals de Hanzelijn en de HSL-Zuid van VR. Daar waar de 
gebruiker naartoe kijkt, loopt of klikt, wordt driedimensionaal de omgeving van in 
beeld gebracht. Bij inspraak van omwonenden maken deze technieken veel helder 
en kunnen beleidsmakers en ontwerpers voorkomen dat (omgevings)factoren over 
het hoofd worden gezien. Zo laat de gemeente Apeldoorn omwonenden via internet 
een virtuele ballonvlucht maken over de stad zoals die er rond de 'kanaalzone' over 
een aantal jaren er uit moet zien.”

“Toekomst
Hoewel inmiddels tast gesimuleerd wordt en de computertechniek snel vordert op 
het gebied van architectuur, petrochemie, games, VR simulatoren voor medici, 
militairen, de lucht- en scheepvaart en de automobielindustrie, heeft de technologie
 nog enige ontwikkeling door te maken voordat de gebruikerservaring overeenkomt 
met die van de werkelijkheid.”

Wat hebben we nu gelezen?

Nu hebben we dus holografie en virtuele werkelijkheid in een adem genoemd en 
dat is bewust gedaan omdat ik meen dat deze beide zaken dicht bij elkaar liggen. 
Zowel de holografie als de virtuele wereld die we kennen via onze schermen, en 
spelen zijn in mijn ogen, een uitvloeisel van wat er al geruime tijd aan het spelen was. 
Aan vele verwachtingen kon het bovenaards systeem niet voldoen omdat deze een 
gevaar zouden opleveren en zo werden deze werelden geschapen. 

Een van de mooiste voorbeelden is hoe we blijkbaar voor de gek zijn gehouden door 
de NASA dat men op de maan is geweest. Technisch was het volgens vele onmogelijk 
om met de toenmalige raketjes een levend wezen langs de Van Allen Belt te komen! 
Het mooie is dat een NASA astronaut dat ook nog eens haarfijn uit ging leggen toen 
hij het nieuwe Orion project introduceerde.
https://youtu.be/4O5dPsu66Kw (zie rond minuut 3)

Kort na deze uitzending kwam er vanuit NASA een tweede video die vertelt hoe ze 
langs de belt zijn gevlogen met de Apollo en welk materiaal men gebruikte. 
https://youtu.be/lNiscigIgBc 
Kortom, een hele show waar men zichzelf in de weg staat. En waarom? Want de 
onderaardse techniek is al zo vreselijk ver en is reizen naar andere dimensies, 
planeten geen probleem. Dat zegt alleen dat er duidelijk een grote afstand is tussen 
de onder- en de bovenwereld en het ook nog eens kan gaan dat we over andere 
beschavingen praten.

Steeds meer gaat het er naar uitzien dat er om ons heen gesjoemeld wordt om vele 
zaken van ons weg te houden. Kijk bijvoorbeeld naar de wereldbeurzen waar men 
dag in dag uit aan het sjoemelen is om grote bedragen weg te sluizen en dat voor 
heel andere doeleinden. De financiële markt is een complete farce daar deze geheel 
op hete lucht is gebouwd en nu vormen aanneemt dat het ene gat het andere moet 
dekken. Men praat over triljoenen en over bedragen die via waardepapieren en 
beleggingen gedekt moeten worden. Waardeloos toiletpapier is de dekking van 
deze financiële wereld. Maar wie is de organisatie die deze fata morgana in stand 
houdt? Waar we ook kijken we zien zelf dat er een niet bestaande wereld om ons 
heen gebouwd is door een beschaving die we niet kennen!

Goed, ik geloof ook dat we beter niet alles kunnen weten maar men is nu 
verstrengeld in een wereld waar meer ongeloof is dan dat men geloofd wordt. Alle 
fake aanslagen en het uitmoorden van gehele volkeren in de naam van terrorisme 
is niets meer dan dat men de grip op het geheel aan het verliezen is. 

Maar we gaan even naar de kern van deze vraag; “Is het niet zo dat er een hologram 
gemaakt is om de werkelijkheid te verschuilen?” Dan geloof ik dat we in heel veel 
zaken in een schijnwereld gehouden worden om zo vele zaken af te schermen. 
En dan vraag ik me af welk spel is men aan het spelen als men weet dat de financiële 
markt en zijn maatschappij rust op lucht en een simpel niets?

Er zijn dus manieren om van niets iets te maken! Er is geen andere manier om dit 
anders uit te leggen. En hoe is het mogelijk waarom men dit alsmaar blijft 
ondersteunen en afschermen? Als mijn persoonlijke bankrekening op nul staat is de 
bank in paniek en moet ik komen opdraven omdat die bank niet weet waar zij de 
bankkosten kunnen declareren! Als een economie triljoenen in de min staat en het 
geheel ongedekt is, is er blijkbaar niemand die ongerust is. Waar komt die dekking 
dan vandaan? Snapt men ondertussen nog niet dat men compleet in een fakewereld 
aan het leven is en dat niemand werkelijk iets tastbaars bezit? 

Zelf geloof ik er heilig in dat de bovenwereld door de onderwereld beschaving in 
stand wordt gehouden om zo alle grip op de peilers van de economie in handen te 
houden. Al wijst er alles op dat alle waarde papieren niets waard zijn toch blijft men 
ze verhandelen en worden ze als waarde gezien. Vroeger behoorde alles wat 
waardepapier is gedekt te zijn door metalen wat kan zijn goud, platina of waardevolle 
stenen zoals diamanten en smaragden. Nu praat men daar niet meer over en is er 
duidelijk iets wat de waarde van de megaschulden boven de grond dekt! Dit kan en 
mag niet naar buiten komen en dat wordt ook afgeschermd door, dat welke financiële 
persoon zijn/haar mond openmaakt dat deze verdwijnt!

Voor mij is het duidelijk dat het leven op deze aardbol een simulatie is en we een 
virtuele wereld gecreëerd hebben om zo veel onzichtbaar te maken!


NAAR HOOFDSTUK 23

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.