Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 51


1-32-1 Tijdreizen

Voorwoord
Na het woordje tijd komen we dus ook op tijdreizen. Dan zullen er al mensen 
gaan denken dat we weer gaan fantaseren of dat er allerlei zware verhalen 
bijgehaald worden. Maar ik denk dat het belangrijk is ook dit deel door te 
nemen om zo te gaan inzien dat alles met elkaar verbonden is en dat niets 
van elkaar los staat.

Beschrijving
Met tijdreizen doelt men op reizen naar de toekomst of terugreizen naar het 
verleden, eventueel met behulp van een tijdmachine.


1-32-1a Reizen naar de toekomst

Men zou kunnen zeggen dat “reizen naar de toekomst” de normale gang van 
zaken is, namelijk het normaal voortschrijden van de tijd. Men doelt met deze 
uitdrukking echter meestal op een procedure die door de reiziger als minder 
lang wordt ervaren, en waarbij hij minder veroudert dan overeenkomstig de
 verstreken tijd in de wereld waarin hij terugkeert. Dit is inderdaad mogelijk 
volgens de relativiteitstheorie, mits men ook ruimtelijk reist. Dit is het verschijnsel 
van de tijddilatatie en de tweelingparadox: iemand die van een basis die met 
constante snelheid beweegt vertrekt en er weer terugkomt ervaart minder 
verstreken tijd dan de op de basis verstreken tijd. Dit is experimenteel bevestigd.

Van dit fenomeen merken we in het dagelijks leven echter niets, doordat het 
alleen meetbaar is voor objecten die zich verplaatsen met een snelheid nabij 
die van het licht. Op die manier kan (in theorie) een waarnemer zijn tijd ‘bevriezen’ 
en zo op een later tijdstip terugkeren. Praktisch gesproken is dit soort tijdreizen 
echter veraf: de maximale snelheid van de huidige ruimteschepen is veel kleiner 
dan die van het licht. Het snelste voertuig dat ooit door mensen vervaardigd is 
(Voyager 1) haalt een snelheid van 17,26 km/s, het licht heeft een snelheid van 
300.000 km/s.


1-32-1b Tijdreizen en natuurkunde

Tot nu toe is niet gebleken dat tijdreizen anders dan als boven genoemd 
mogelijk is.

Tijdreizen naar de toekomst zou in theorie mogelijk zijn met behulp van de 
volgende methoden:
-  Reizen met een snelheid die de snelheid van het licht benadert (zie boven)
-  Het gebruik van kosmische snaren 
-  Wormgaten en warp-Alcubierre-aandrijving 
-  Rond een zwart gat vliegen, de gravitatie is zo sterk dat de tijd in het ruimteschip 
vertraagt ten opzichte van de aarde. De reiziger die op Aarde terugkomt is in de 
toekomst beland.

In de moderne natuurkunde worden vaak gedachte-experimenten uitgevoerd 
over tijdreizen. Er bestaan modellen waarmee tijdreizen mogelijk zouden zijn, 
maar volledig ontwikkeld zijn deze niet. Er bestaat bovendien geen experimenteel 
bewijs dat deze modellen juist zouden zijn, terwijl een experimenteel bewijs de enige 
manier is in de natuurkunde om de juistheid van een theorie vast te stellen. 
Om deze modellen te testen, zou men een zwart gat of een wormgat moeten 
manipuleren om de tijdruimtestructuur te vervormen. Het praktische bezwaar 
hiertegen is dat men hier astronomische hoeveelheden energie voor nodig heeft 
(in de grootteorde van de jaarlijkse energieproductie van de zon), althans volgens 
de huidige stand van kennis. Wellicht zijn er nog andere methoden om dit te testen 
maar heden is hierover nog niets bekend. Natuurkundigen als Paul Davies en Kip 
Thorne denken ondanks deze moeilijkheden dat tijdreizen toch mogelijk is. Andere 
geleerden vinden van niet, omdat het strijdig zou zijn met het belangrijke 
causaliteitsprincipe.


1-32-1c Tijdreizen van atomen

Kan een reis in de tijd plaatsvinden binnen hetzelfde parallelle universum waarin het 
object zich voor de tijdreis bevindt? Een reis is in dit geval niets meer dan het 
verplaatsen van atomen. Dit reizen gebeurt met als variabelen de tijd en plaats. 
In theorie is het aantal atomen waaruit het heelal of een parallel universum op een 
gefixeerd punt in de tijd is opgebouwd, een vaststaand getal.

Zou men binnen hetzelfde parallelle universum bijvoorbeeld 1 duizendste seconde
terugreizen in de tijd naar dezelfde plaats, dan zou men zichzelf kunnen ontmoeten. 
Echter de twee lichamen zouden bestaan uit exact dezelfde atomen, met als 
overeenkomst dat ze afkomstig zijn uit hetzelfde parallelle universum, maar met 
als verschil dat ze afkomstig zijn van twee verschillende tijdstippen. Bij een reis 
naar een ander parallel universum doet zich hetzelfde voor, maar bestaan drie 
mogelijke overeenkomsten, of de objecten bestaan uit dezelfde atomen, of uit 
andere, of ze hebben gemeenschappelijk voorkomende atomen.

Feit blijft wel dat er binnen één parallel universum dan twee dezelfde atomen 
aanwezig zullen zijn. De vraag rijst dan ook of het mogelijk is dat een atoom op 
één punt in de tijd op twee plaatsen binnen één parallel universum kan voorkomen. 
Als dit onmogelijk is, lijkt ook het maken van een tijdreis onmogelijk. Stel dat 
tijdreizen wel mogelijk is, en zou een atoom daadwerkelijk in stoffelijke zin een 
tijdreis kunnen maken, dan zou volgens de relativiteitstheorie het heelal van het 
parallel universum waarheen het atoom reisde, een stijging geven in de hoeveelheid 
massa en energie. Of nu één, alle of substantiële hoeveelheden aan atomen van 
één parallel universum een tijdreis zouden maken, naar allemaal een tweede parallel 
universum, zouden in beide universa de fundamentele natuurkundige principes 
veranderen. Het is dan ook mogelijk dat tijdreizigers zelf, en eventuele objecten 
die ze meenemen op hun reis, in theorie in twee parallelle universa, hoe miniem 
of desastreus dan ook, de natuurkundige wetten zouden beïnvloeden.

Wil men als in bovenstaand verhaal als ruimtereiziger een ramp uit het verleden 
exact aanschouwen en daarvoor terugreizen in de tijd, dan moet de reis bij voorkeur 
binnen hetzelfde parallel universum gebeuren. In een willekeurig parallel universum 
kan die ramp namelijk of exact hetzelfde, of anders, of helemaal niet hebben 
plaatsgevonden. De kans dat de ramp eveneens heeft plaatsgevonden in een 
willekeurig parallel universum is aanwezig, maar kan dus ook op nul worden gesteld. 
De meest recente schatting van het aantal bestaande parallelle universa binnen 
het multiversum ligt op 10 tot de macht 500. De tijdreiziger moet bij zijn reis dan 
ook de beschikking hebben over een methode om niet gedurende de reis in een 
ongewenst parallel universum te komen, en hij moet waarschijnlijk later ook weer 
terug naar zijn eigen tijd en plaats.


1-32-1d Paradoxen bij tijdreizen

Bij het denken over tijdreizen ontstaan vaak paradoxen zoals de ‘grootvaderparadox’. 
Deze kan als volgt geformuleerd worden: “Als ik terug ga in de tijd en ik dood mijn 
grootvader voor mijn ouders geboren zijn, hoe is het dan mogelijk dat ik besta?”. 
De mogelijkheid van tijdreizen zet dan ook het hele begrip van causaliteit op zijn kop. 
Een mogelijke oplossing volgens sommige kosmologen is dat bij iedere ingreep in 
een tijdlijn in het verleden een nieuwe parallelle tijdlijn ontstaat zodat er geen paradox 
meer is. Vanaf de ingreep bestaan er nu twee takken naast elkaar: de oorspronkelijke 
ongewijzigde en de nieuwe met een gewijzigd verder verloop naar de toekomst.

In het bovenstaande geval van de grootvaderparadox zou dan het volgende zijn 
gebeurd: Ik ga terug in de tijd. Op het moment dat ik arriveer in het verleden is er 
een ingreep in de tijdlijn en ontstaat er op hetzelfde moment een nieuwe parallelle tijdlijn. 
Zo zijn er vanaf dat moment twee tijdlijnen of parallelle universums die ‘naast elkaar’ 
bestaan in het multiversum: Een lijn waar ik in het verleden teruggereisd ben en 
eventueel mijn grootvader vermoord. En de ‘originele’ tijdlijn waar er in het verleden 
niets ernstigs met mijn grootvader gebeurd is zodat ik gewoon geboren ben om later 
naar het verleden te kunnen reizen.

NAAR HOOFDSTUK 52

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.